Δράσεις Marie Sklodowska-Curie

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) αποτελούν μέρος του Horizon Europe (2021-2027), είναι το βασικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Αποτελούν το εμβληματικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διδακτορική εκπαίδευση και μεταδιδακτορική κατάρτιση ερευνητών. Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie παρέχουν επιχορηγήσεις σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας των ερευνητών, από υποψήφιους διδάκτορες έως έμπειρους ερευνητές, και ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή, τομεακή και επιστημονική συνεργασία στην έρευνα.

Στόχος είναι η ενίσχυση, ποσοτικά και ποιοτικά, του ανθρώπινου δυναμικού στην έρευνα και την τεχνολογία στην Ευρώπη με στόχο:
– να αποκτήσουν οι ερευνητές νέες δεξιότητες και ένα ευρύτερο φάσμα ικανοτήτων.
– να προσφέρει ελκυστικές συνθήκες εργασίας για τους ερευνητές.
– να σπάσει τα πραγματικά και αντιληπτά εμπόδια μεταξύ ακαδημαϊκών και άλλων τομέων, ιδίως των επιχειρήσεων.
– να προωθήσει τη συμμετοχή της βιομηχανίας κ.λπ. στη διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα.

Στόχος:
άτομα και οργανισμοί που εργάζονται σε οποιονδήποτε τομέα έρευνας.

Ενέργειες

Δίκτυα διδακτορικών MSCA: υποστήριξη για κοινά ερευνητικά προγράμματα κατάρτισης και/ή διδακτορικών προγραμμάτων, που υλοποιούνται από ευρωπαϊκές συνεργασίες πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και μη ακαδημαϊκών οργανισμών.
Προθεσμία: 15 Νοεμβρίου 2022, 17:00 CET.

MSCA Postdoctoral Fellowships: υποστήριξη για έμπειρους ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας, ανάληψη κινητικότητας μεταξύ χωρών, προαιρετικά στον μη ακαδημαϊκό τομέα, για υποστήριξη της κινητικότητας ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης – καθώς και βοήθεια στην προσέλκυση των καλύτερων ξένων ερευνητών για εργασία στην ΕΕ.
Προθεσμία: 14 Σεπτεμβρίου 2022, 17:00 CET.

Ανταλλαγές προσωπικού MSCA: διεθνής και διατομεακή συνεργασία μέσω της υποστήριξης της βραχυπρόθεσμης κινητικότητας του προσωπικού έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα σταδιοδρομίας, από το κατώτερο έως το πιο ανώτερο, συμπεριλαμβανομένου και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού.
Προθεσμία: 8 Μαρτίου 2023, 17:00 CET.

Συγχρηματοδότηση περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων (COFUND) που χρηματοδοτούν υποτροφίες που περιλαμβάνουν κινητικότητα προς ή από άλλη χώρα: ενθάρρυνση της διασυνοριακής διακίνησης ερευνητών και παροχή καλών συνθηκών εργασίας.
Προθεσμία: 9 Φεβρουαρίου 2023, 17:00 CET.

MSCA and Citizens: στοχεύει να φέρει την έρευνα και τους ερευνητές πιο κοντά στο ευρύ κοινό, να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και να ενισχύσει τη δημόσια αναγνώριση της επιστημονικής και ερευνητικής εκπαίδευσης.
Προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2021, 17:00 CET.

MSCA Researchers at Risk 2021: υποστηρίζει εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που εργάζονται με ερευνητές που κινδυνεύουν με στόχο την ενίσχυση και την επαγγελματοποίηση των δραστηριοτήτων τους.
Προθεσμία: 6 Ιανουαρίου 2022, 17:00 CET.

Συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Εργασίας Marie Skłodowska-Curie για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για περαιτέρω καθοδήγηση και πρακτικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής στη χώρα σας:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html

 

Πηγή και Φωτογραφίαprogrammes.eurodesk.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.