Διανοητική ιδιοκτησία: Προστασία της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην τεχνογνωσία και την καινοτομία

Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος, 2017 | NEA

Διανοητική ιδιοκτησία: Προστασία της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην τεχνογνωσία και την καινοτομίαΗ Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μέτρα που εξασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές εταιρείες –ιδίως οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις– να ενθαρρυνθούν να επενδύσουν στην καινοτομία και στη δημιουργικότητα.

Οι πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται σήμερα θα διευκολύνουν την αποτελεσματική δράση κατά των προσβολών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κίνηση διασυνοριακών ένδικων διαδικασιών, και θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι το 5% των εμπορευμάτων (αξίας 85 δισ. ευρώ) που εισάγονται στην ΕΕ είναι προϊόντα παραποίησης ή πειρατείας. Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την παραχώρηση αδειών χρήσης με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο, έτσι ώστε να επιβραβεύονται οι καινοτόμες επιχειρήσεις χωρίς να εμποδίζονται άλλες εταιρείες να αξιοποιούν τις τεχνολογίες τους για να παράγουν νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο Aντιπρόεδρος κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επενδύσεις των πολλών επιχειρηματιών μας –τόσο στις νεοσύστατες όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις– σε νέες ιδέες και γνώσεις. Η ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων που παρουσιάζουμε σήμερα βελτιώνει την εφαρμογή και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην τεχνολογία και την ανάπτυξη προϊόντων στην Ευρώπη».

Η Eπίτροπος κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόβσκα, αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, πρόσθεσε: «Σήμερα ενισχύουμε την ικανότητά μας να πιάνουμε τα «μεγάλα ψάρια» που βρίσκονται πίσω από τη διακίνηση προϊόντων παραποίησης και πειρατείας, η οποία πλήττει τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας μας – αλλά και την υγεία και την ασφάλειά μας σε τομείς όπως τα φάρμακα και τα παιχνίδια. Δίνουμε επίσης στην Ευρώπη ένα κορυφαίο σε παγκόσμιο επίπεδο σύστημα παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης, που ευνοεί την ανάπτυξη του «διαδικτύου των πραγμάτων», από τα έξυπνα τηλέφωνα μέχρι τα διασυνδεδεμένα αυτοκίνητα».

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν σήμερα περιλαμβάνουν:

-Ενίσχυση της ικανότητας καταπολέμησης της παραποίησης και της πειρατείας: Η Επιτροπή επιδιώκει να στερήσει, από όσους παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα, τις ροές εσόδων που καθιστούν επικερδείς τις εγκληματικές δραστηριότητές τους – αυτή η προσέγγιση αποκαλείται «παρακολούθηση των διαδρομών του χρήματος» και εστιάζει στα «μεγάλα ψάρια» αντί για μεμονωμένα άτομα. Διασφαλίζει ότι οι δράσεις επιβολής της νομοθεσίας είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σημερινής ψηφιακής εποχής. Με τις σημερινές πρωτοβουλίες, η Επιτροπή επιδιώκει:

-Να εξασφαλίσει εξίσου υψηλό επίπεδο νομικής προστασίας και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο σε ολόκληρη την ΕΕ. Νέα κείμενα καθοδήγησης διευκρινίζουν τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRED) του 2004. Η οδηγία έχει αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της κατάχρησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς διαφορετικές ερμηνείες ορισμένων από τις διατάξεις της μεταξύ κρατών μελών. Το υλικό καθοδήγησης διευκρινίζει αυτά τα προβλήματα ερμηνείας, ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να διευκολυνθεί αμέσως η επιβολή μέτρων αστικού δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς να χρειαστεί θέσπιση νέας νομοθεσίας. Εξάλλου, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους μέσω ενίσχυσης της κατάρτισης του δικαστικού σώματος, μέσω συστηματικής δημοσίευσης των αποφάσεων σε υποθέσεις διανοητικής ιδιοκτησίας και μέσω ενθάρρυνσης της χρήσης εναλλακτικών εργαλείων επίλυσης των διαφορών.

-Να υποστηρίξει τον κλάδο στην αντιμετώπιση των προσβολών των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Αξιοποιώντας τις θετικές εμπειρίες από το μνημόνιο συμφωνίας για την πώληση προϊόντων παραποίησης μέσω του διαδικτύου, η Επιτροπή συνεχίζει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες του κλάδου για την αντιμετώπιση των προσβολών των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων εθελοντικών συμφωνιών σχετικά με τις διαφημίσεις σε δικτυακούς τόπους, σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμής και σχετικά με τις μεταφορές. Τέτοιες συμφωνίες μπορούν να βοηθήσουν στην ταχύτερη δίωξη των υποθέσεων παραποίησης και πειρατείας σε σύγκριση με τις δικαστικές προσφυγές. Οι δράσεις αυτές συμπληρώνουν τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις διαδικτυακές πλατφόρμες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παράνομο περιεχόμενο.

-Να περιορίσει τον όγκο των προϊόντων παραποίησης που φθάνουν στην αγορά της ΕΕ. Η Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει τα προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες (Κίνα, νοτιοανατολική Ασία, κεντρική Αμερική) και να δημιουργήσει κατάλογο επιτήρησης των αγορών για τις οποίες υπάρχουν αναφορές συμμετοχής ή διευκόλυνσης των προσβολών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε σημαντικό βαθμό. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες, και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, κατά κύριο λόγο μέσω αξιολόγησης της εφαρμογής του σχεδίου δράσης των τελωνείων της ΕΕ κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για την περίοδο 2013-2017 και μέσω παροχής πιο στοχευμένης βοήθειας στις εθνικές τελωνειακές αρχές.

-Δημιουργία δίκαιου και ισόρροπου συστήματος τυποποιημένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: Πολλές βασικές τεχνολογίες που αποτελούν μέρος των παγκόσμιων προτύπων στους αντίστοιχους κλάδους (π.χ. WiFi ή 4G) προστατεύονται με τυποποιημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (SEP). Η Επιτροπή προσφέρει σήμερα καθοδήγηση και συστάσεις για ένα ισόρροπο και αποδοτικό σύστημα SEP, συμφιλιώνοντας δύο στόχους: οι παραγωγοί προϊόντων θα έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες βάσει διαφανών και προβλέψιμων κανόνων παραχώρησης αδειών χρήσης και, ταυτόχρονα, οι κάτοχοι των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα ανταμείβονται για τις επενδύσεις τους στην έρευνα και τεχνολογία και σε δραστηριότητες τυποποίησης έτσι ώστε να έχουν κίνητρο να προσφέρουν τις καλύτερες τεχνολογίες τους για συμπερίληψη στα πρότυπα. Η βελτίωση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας αναμένεται να προσφέρει στην ΕΕ –και άρα και στις πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις της– προβάδισμα στον παγκόσμιο τεχνολογικό αγώνα για καινοτομία και στην πλήρη υλοποίηση των δυνατοτήτων των δικτύων 5G και του «διαδικτύου των πραγμάτων».

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο επί των προτεινόμενων μέτρων και θα αξιολογεί την ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες.

 

Ιστορικό

Οι σημερινές πρωτοβουλίες ανακοινώθηκαν με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά του 2015 – έναν οδικό χάρτη για την υλοποίηση της πολιτικής δέσμευσης του προέδρου Γιούνκερ να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες της ενιαίας αγοράς και να καταστεί η ενιαία αγορά το εφαλτήριο που θα φέρει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις πρώτες θέσεις ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Υλοποιώντας τη στρατηγική για την ενιαία αγορά, η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει προτάσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριοοδηγίες για τη συνεργατική οικονομία, βήματα εκσυγχρονισμού της πολιτικής της ΕΕ για την τυποποίηση, μια πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσειςμέτρα για μια νέα ώθηση στον κλάδο των υπηρεσιών και βήματα για την ενίσχυση της συμμόρφωσης και της πρακτικής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/17/4943 – Συχνές ερωτήσεις

Ενημερωτικό δελτίο – Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας

Ενημερωτικό δελτίο – Η σημασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Ενημερωτικό δελτίο – Τυποποιημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Ανακοίνωση: Ισορροπημένο σύστημα επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για την αντιμετώπιση των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων

Ανακοίνωση: Υλικό καθοδήγησης πάνω στην οδηγία σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του μνημονίου συμφωνίας για την πώληση προϊόντων παραποίησης μέσω του διαδικτύου (στα αγγλικά)

Έκθεση για την αξιολόγηση της οδηγίας σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRED)

Ανακοίνωση: Παρουσίαση της προσέγγισης της ΕΕ στα τυποποιημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

To Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

πηγή: ec.europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.