CLIMATE-ADAPT: ένα νέο μέσο για τη χάραξη πολιτικής με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Τετάρτη, 28 Μάρτιος, 2012 | NEA

Πριν από μερικές ημέρες παρουσιάστηκε στην έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στην Κοπεγχάγη ένα νέο διαδραστικό εργαλείο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (CLIMATE – ADAPT).

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω του διαδικτύου (http://climateadapt.eea.europa.eu) και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τους φορείς χάραξης πολιτικής σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη χάραξη των σχετικών πολιτικών. Προσαρμογή σημαίνει πρόβλεψη των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της ζημιάς που αυτές μπορούν να προκαλέσουν.

Η CLIMATE -ADAPT δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας και των πολιτικών ιθυνόντων, θα βοηθήσει δε τους χρήστες σε ό,τι αφορά τη πρόσβαση, τη διάδοση και την αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα εξής:

– Αναμενόμενη κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη

– Ευάλωτη φύση των περιφερειών, των χωρών και των τομέων σήμερα και στο μέλλον

– Πληροφόρηση σχετικά με τις εθνικές, περιφερειακές και διακρατικές δραστηριότητες και στρατηγικές προσαρμογής

– Περιπτωσιολογικές μελέτες για τη προσαρμογή και πιθανές μελλοντικές επιλογές προσαρμογής

– Διαδικτυακά εργαλεία στήριξης του σχεδιασμού της προσαρμογής

– Ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την προσαρμογή, έγγραφα γενικών κατευθύνσεων, εκθέσεις για πηγές πληροφόρησης, σύνδεσμοι, ειδήσεις και εκδηλώσεις.

Με αφορμή την παρουσίαση του παραπάνω εργαλείου η Ευρωπαία Επίτροπος για θέματα Κλιματικής Αλλαγής Connie Hedegaard δήλωσε: «Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικότατο εργαλείο που θα βοηθά τους ιθύνοντες να επιλέξουν τις καλύτερες λύσεις προς όφελος των πολιτών τους. Είμαστε πάρα πολύ πλημμελείς σε ό, τι αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών καθώς και πληροφοριών για το τι ΔΕΝ πρέπει να πράττουμε. Με το νέο αυτό διαδραστικό εργαλείο κάθε προσπάθεια θα καταστεί αποτελεσματικότερη.»

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελούν σημαντική κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική απειλή για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια κοινότητα. Πιο συχνά και ακραία καιρικά φαινόμενα – βροχές και πλημμύρες, καύσωνες και ξηρασίες – μειωμένη χιονόπτωση, αύξηση της θερμοκρασίας και άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τη διαβίωση, την παραγωγή τροφίμων, την ηλεκτροδότηση, τις υποδομές, τα οικοσυστήματα, με άλλα λόγια την κοινωνία στο σύνολό της. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Munich Re, το καυτό καλοκαίρι του 2003 είχε ως συνέπεια απώλειες ύψους 10 δισ. ευρώ στον γεωργικό τομέα, την κτηνοτροφία και τη δασοκομία της ΕΕ, λόγω της ταυτόχρονης ξηρασίας, της υψηλής θερμοκρασίας και των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της μελέτης PESETA του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ, χωρίς προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, εάν συνέβαινε σήμερα η προβλεπόμενη για τη δεκαετία του 2080 κλιματική αλλαγή, η οικονομία της ΕΕ θα υφίστατο ζημίες της τάξης των 20-65 δισ. ευρώ ετησίως. Λόγω των κινδύνων αυτών υποχρεούμεθα να δράσουμε άμεσα για να εξασφαλίσουμε ότι η κοινωνία μας θα είναι ικανή να προσαρμοστεί στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, μετριάζοντας τις αρνητικές συνέπειές της και αξιοποιώντας τις ευεργετικές ευκαιρίες. Τα αποδεικτικά στοιχεία για τα οικονομικά οφέλη της δράσης προσαρμογής πληθαίνουν: η τρέχουσα ετήσια οικονομική ζημία για την ΕΕ λόγω των πλημμυρών και μόνο εκτιμάται περίπου σε 6.4 δισεκατομμύρια ευρώ και, σύμφωνα με το έργο ClimateCost του 7ου ΠΠ, αναμένεται να είναι πολλαπλάσια μέχρι το 2050. Με τα μέτρα προσαρμογής θα μπορούσαν να αποφευχθούν τέτοιου είδους ζημίες ενώ το αναμενόμενο κόστος τους θα ήταν χαμηλό.

Για να μπορούν να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο προσαρμογής, είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις συναφείς κοινωνικοοικονομικές πτυχές, καθώς και το κόστος και τα οφέλη των διαφόρων επιλογών προσαρμογής. Στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την προσαρμογή, του 2009, υπογραμμίζεται ότι η έλλειψη γνώσης αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο στην επιτυχή αντιμετώπιση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Επόμενα βήματα

Το CLIMATE -ADAPT θα φιλοξενείται και θα τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στην Κοπεγχάγη. Η CLIMATE -ADAPT θα υποστηρίξει τη δημιουργία της βάσης γνώσεων που απαιτείται για την ενίσχυση της ανάπτυξης τεκμηριωμένων πολιτικών προσαρμογής. Θα συμβάλει στην επικαιροποιημένη ανάπτυξη συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή, την οποία η Επιτροπή σχεδιάζει να εγκρίνει στις αρχές του 2013, με στόχο να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών των κρατών μελών, των διακρατικών οργανώσεων και των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων με τις κατάλληλες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή:

http://climateadapt.eea.europa.eu

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή:

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.