ΑΠΘ: “Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος”

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022 | NEA

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοίνωσε τη διοργάνωση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος».

Γενικές πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των τριών ακόλουθων Ειδικεύσεων:

-Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

-Στοματολογία

-Οδοντοφατνιακή Χειρουργική

Ο αριθμός εισακτέων κατά έτος ανά ειδίκευση ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τέσσερις (4) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιτυχόντες υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν την πρώτη δόση των τελών φοίτησης κατά την αποδοχή της θέσης. Ταυτόχρονα, οφείλουν με δικά τους έξοδα να προμηθευτούν τυχόν ειδικό εξοπλισμό απαραίτητο για την κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευσή τους.

Ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή

 Οι κατηγορίες των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ είναι οι ακόλουθες:

-Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα, ή μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

-Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

-Γενικός βαθμός πτυχίου.

-Βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, σχετιζόμενων με τη συγκεκριμένη Ειδίκευση.

-Επιμέρους πιστοποιημένες γνώσεις υποψηφίου, όπως π.χ. γνώση ξένων γλωσσών, Η/Υ, πρακτική άσκηση της οδοντιατρικής κατόπιν λήψης του πτυχίου, προγενέστερες μεταπτυχιακές σπουδές σχετιζόμενες με την Ειδίκευση, επιστημονική προσφορά του υποψηφίου στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό χώρο (έρευνα, δημοσιεύσεις).

-Η εν γένει προσωπικότητα του.

-Βαθμολογία σε εξετάσεις επιστημονικής κατάρτισης των υποψηφίων στο αντικείμενο της Ειδίκευσης.

Οι εξετάσεις επιστημονικής κατάρτισης στην Eιδίκευση της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής σχετίζονται με το βαθμό κατάκτησης προπτυχιακού επιπέδου γνώσεων από τους υποψηφίους στα αντικείμενα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής (Χειρουργικής Στόματος), της Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και της Οδοντιατρικής Αναισθησιολογίας, ενώ στις Ειδικεύσεις της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και της Στοματολογίας, σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων, θα διενεργηθούν εξετάσεις για την επιστημονική κατάρτιση των υποψηφίων στο γνωστικό αντικείμενο της αντίστοιχης Ειδίκευσης που υποβλήθηκε η αίτηση.

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

-Αντίγραφο Πτυχίου.

-Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

-Βιογραφικό σημείωμα.

-Αποδεικτικά έγγραφα πρότερης επαγγελματικής εμπειρίας στον οδοντιατρικό κλάδο, εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας.

-Αποδεικτικά έγγραφα άπταιστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας.

-Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη της κλινικής άσκησης στην Ειδίκευση..

-Συστατικές επιστολές.

Οι εξετάσεις για την Ειδίκευση της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής θα πραγματοποιηθούν στις 19/09/2022 και ώρα 09.00 π.μ. και οι συνεντεύξεις όλων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στις 20/09/2022 και ώρα 09.00 π.μ.

Πώς γίνεται η αποστολή των αιτήσεων

Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας μπορούν να υποβληθούν με τρεις τρόπους:

α) είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

β) είτε με φυσική παρουσία

γ) είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποταθούν:

-Στο e-mail:[email protected]

-Στο τηλέφωνο: 2310 999606

Μπορείτε να διαβάσετε την προκήρυξη του ΠΜΣ κάνοντας κλικ εδώ.

 

Πηγή και Φωτογραφίαcitycampus.gr

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.