Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit: Η Επιτροπή εγκρίνει προχρηματοδότηση ύψους 2 δισ. ευρώ για 12 κράτη μέλη

Τρίτη, 15 Μάρτιος, 2022 | NEAΟικονομία

Η Επιτροπή ενέκρινε την εκταμίευση ποσού άνω των 2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit σε μια ομάδα 12 κρατών μελών. Με την απόφαση αυτή θα διατεθεί συνολικό ποσό ύψους 819,2 εκατ. ευρώ έως το τέλος Μαρτίου 2022 και το υπόλοιπο ποσό έως τον Απρίλιο του 2023. Η χρηματοδότηση αυτή θα βοηθήσει τις οικονομίες των κρατών μελών να μετριάσουν τις επιπτώσεις του Brexit στις οικονομίες και τις περιφέρειές τους, στηρίζοντας τις περιφέρειες και τους τομείς της οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τη δημιουργία και την προστασία θέσεων εργασίας, π.χ. μέσω συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, επανεκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε τα εξής: «Το Brexit είχε αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή πολλών ανθρώπων εντός της ΕΕ. Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε σε χρόνο ρεκόρ με στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να μετριάσουν τις αρνητικές οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές συνέπειες του Brexit. Εναπόκειται τώρα στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαθέσιμη χρηματοδότηση με σκοπό να στηρίξουν τις περιφέρειες, τις τοπικές κοινότητες, τους πολίτες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και να επανειδικεύσουν το εργατικό τους δυναμικό, όπου αυτό απαιτείται.»

Η δόση προχρηματοδότησης στο πλαίσιο του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit θα διατεθεί στα ακόλουθα κράτη μέλη

Κράτος μέλος Ετήσια ποσά προχρηματοδότησης με βάση την προσωρινή κατανομή στα κράτη μέλη,

σε ευρώ/τρέχουσες τιμές (στρογγυλοποιημένες)

2021 2022 2023
Βέλγιο 119 986 195 91 789 457 93 625 219
Εσθονία 2 053 378 1 602 251
Ισπανία 84 563 081 64 690 770 65 984 566
Γαλλία 228 303 007 174 651 835 178 144 821
Κροατία 2 231 823 1 707 345 1 741 491
Λετονία 3 397 565 2 599 138 2 651 120
Μάλτα 13 756 900 10 524 031 10 734 508
Κάτω Χώρες 275 097 478 210 449 612 214 658 542
Αυστρία 8 601 197 6 579 917 6 711 514
Πορτογαλία 25 252 296 19 318 010 19 704 365
Ρουμανία 13 396 968 10 248 682 10 453 653
Σουηδία 42 657 129 32 632 710 33 285 355
Σύνολο 819 297 017 626 726 342 639 297 405

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 για την κάλυψη των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και καταβληθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να επεξεργαστεί ταχέως τις αποφάσεις για το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit για τα υπόλοιπα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούν να λάβουν στήριξη από το αποθεματικό, και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να ενημερώσουν την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού για το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit.

Ιστορικό

Το Brexit έχει αρνητικό αντίκτυπο σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά με διαφορετικούς τρόπους, καθώς ορισμένα κράτη μέλη, περιφέρειες, τομείς ή τοπικές κοινότητες επηρεάζονται περισσότερο από άλλα. Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit, ύψους 5,4 δισ. ευρώ έχει συσταθεί για τη στήριξη όλων των κρατών μελών, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε αυτά που πλήττονται περισσότερο. Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό σε ένα κράτος μέλος θα υλοποιηθεί υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. Δεν χρειάζεται προηγμένο προγραμματισμό ή σχεδιασμό μέτρων και παρέχει ευελιξία στην εφαρμογή σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Ο κανονισμός με τον οποίο θεσπίστηκε το αποθεματικό άρχισε να ισχύει στις 6 Οκτωβρίου 2021.

Η Ιρλανδία και η Ιταλία ήταν τα πρώτα κράτη μέλη για τα οποία εκταμιεύθηκε χρηματοδότηση από το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit τον Δεκέμβριο του 2021. Έως το τέλος Μαρτίου 2022, 14 κράτη μέλη θα έχουν λάβει τις πρώτες δόσεις προχρηματοδότησης.

Πηγή: ec.europa.eu
Φωτογραφία : unsplash.com

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.