Από 15/8 οι αιτήσεις πτυχιούχων για πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως σκοπό τη συμπλήρωση των γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και την εξοικείωση τους με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι περίοδοι άσκησης καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

– υποτροφίες Robert Schuman, γενικός τομέας

– υποτροφίες Robert Schuman, τομέας δημοσιογραφίας

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου οφείλουν:

– να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, παραγράφου 2, των Εσωτερικών Διατάξεων

– να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης

– να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– να μην έχουν μετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι υποψήφιοι για τις περιόδους άσκησης Robert Schuman στον τομέα δημοσιογραφίας πρέπει επιπλέον να διαθέτουν ανάλογα επαγγελματικά προσόντα που αποδεικνύονται από δημοσιεύσεις, από τη συμμετοχή τους ως μελών σε ένωση δημοσιογράφων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από την απόκτηση τίτλου δημοσιογραφικής εκπαίδευσης αναγνωριζόμενου στα κράτη μέλη ή στα υποψήφια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάρκεια των περιόδων άσκησης είναι πέντε μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Περίοδοι υποβολής αίτησεων: από 15 Αυγούστου μέχρι 15 Οκτωβρίου (για ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 1/3 μέχρι 31/7) και από 15 Μαρτίου μέχρι 15 Μαΐου (για ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 1/10 μέχρι 28/2).

Για να υποβάλλετε αίτηση για πρακτική άσκηση, θα πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις και να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης. Όταν υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση, πρέπει να συμπληρώσετε κάθε σελίδα της αίτησης μέσα σε 30 λεπτά το πολύ. Σημειώστε ότι, εάν αφήσετε αδρανή την αίτηση υποψηφιότητας για 30 λεπτά, όσα στοιχεία έχουν εισαχθεί θα διαγραφούν. Για τον λόγο αυτό, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεχτικά τις Εσωτερικές διατάξεις σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης και τις επισκέψεις μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τις Συνήθεις Ερωτήσεις, πριν υποβάλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση.

Για να υποβάλετε την αίτηση υποψηφιότητας στις γενικές διευθύνσεις που ταιριάζουν περισσότερο στο προφίλ σας, μπορείτε να διαβάσετε τις αντίστοιχες περιγραφές επιλέγοντας το εικονίδιο i στην τελευταία σελίδα του έντυπου της αίτησης ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών στην αίτηση ηλεκτρονικά, η δε συμπλήρωση και υποβολή της αποτελούν ενιαία ενέργεια. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησής σας, παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρης πριν την υποβολή.

Μπορείτε να στείλετε μόνο μία αίτηση για έναν τομέα άσκησης. Αν στείλετε περισσότερες της μιας αιτήσεις για έναν τομέα, θα κρατήσουμε μόνο την πιο πρόσφατη.

Σημ.: Οι ελλιπώς συμπληρωμένες αιτήσεις απορρίπτονται αυτόματα.

Αφού επιβεβαιώσετε/στείλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση, θα λάβετε αυτόματα επιβεβαίωση στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει αριθμό επιβεβαίωσης, τον οποίο πρέπει να αναφέρετε σε κάθε μελλοντική επικοινωνία σχετικά με την περίοδο άσκησης, καθώς και τη σύνοψη της αίτησής σας σε μορφότυπο pdf, την οποία θα πρέπει να προσκομίσετε εκτυπωμένη σε χαρτί αν σας προσφερθεί περίοδος άσκησης.

Μάθετε περισσότερα

Η πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πληροφορίες για πρακτική άσκηση σε όλα τα όργανα της ΕΕ

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.