Από 1/4/2012 τίθεται σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Δευτέρα, 2 Απρίλιος, 2012 | NEA

Η Κυριακή (1/4) σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής του θεσμού της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών». Από τη συγκεκριμένη ημέρα, ένα εκατομμύριο πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη θα μπορούν να συστρατεύονται σχετικά με κάποιο ζήτημα που θεωρούν σημαντικό και να ζητούν από την Επιτροπή να αναλάβει δράση σε σχέση με αυτό.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κος Maros Šefčovič, δήλωσε σχετικά: «Νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση, διότι, έπειτα από τόσες σκληρές προσπάθειες και μακρά αναμονή, οι Ευρωπαίοι θα μπορούν επιτέλους να δρομολογούν ‘πρωτοβουλίες πολιτών’, ζητώντας την καταχώρησή τους στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. Προσωπικά, ανυπομονώ πολύ να δω τι είδους ιδέες πρόκειται να προτείνουν οι πολίτες.»

«Πρόκειται για ένα άνευ προηγουμένου βήμα διεύρυνσης της συμμετοχικής δημοκρατίας. Οι πολίτες θα έχουν πλέον στα χέρια τους ένα ισχυρό εργαλείο που θα τους επιτρέπει να επηρεάζουν την ατζέντα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ελπίζω ότι ο συγκεκριμένος θεσμός θα ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη ενός πραγματικού ευρωπαϊκού «δήμου», με την αρχαία έννοια της λέξης, καθώς πολίτες από διάφορες χώρες θα συστρατεύονται για τη συζήτηση ζητημάτων που έχουν μεγάλη σημασία για καθέναν από αυτούς.»

Η καταχώρηση των πρωτοβουλιών συνιστά καίριο αρχικό στάδιο της όλης διαδικασίας. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από επιτροπή πολιτών αποτελούμενη από τουλάχιστον επτά πολίτες της ΕΕ οι οποίοι κατοικούν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ.

Από τη στιγμή της καταχώρησης, η επιτροπή πολιτών θα έχει στη διάθεσή της 12 μήνες για τη συγκέντρωση των αναγκαίων δηλώσεων υποστήριξης από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη. Ο ελάχιστος απαιτούμενος σε κάθε κράτος μέλος αριθμός υπογραφόντων θα πρέπει να είναι ίσος προς τον αριθμό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος επί 750. Κάθε πολίτης με δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σήμερα, σε όλα τα κράτη μέλη το σχετικό όριο τίθεται στο 18ο έτος της ηλικίας, με εξαίρεση την Αυστρία, όπου τίθεται στο 16ο έτος) μπορεί να ταχθεί υπέρ μιας πρωτοβουλίας πολιτών.

Ο αριθμός των δηλώσεων υποστήριξης πρέπει να βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της τρεις μήνες για να εξετάσει την πρωτοβουλία και να αποφασίσει τι συνέχεια θα δώσει. Η Επιτροπή θα συναντά τους διοργανωτές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξηγήσουν λεπτομερώς τα θέματα που θίγονται στην πρωτοβουλία τους. Οι διοργανωτές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ακολούθως, η Επιτροπή θα εκδίδει ανακοίνωση στην οποία θα εξηγεί τα συμπεράσματά της επί της πρωτοβουλίας, τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει, ενδεχομένως, να προβεί, καθώς και το σκεπτικό της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη για τους πολίτες και ταυτόχρονα να διασφαλίζονται τα εχέγγυα που είναι απαραίτητα προκειμένου να μην καταχωρίζονται πρωτοβουλίες οι οποίες είναι προδήλως καταχρηστικές, επιπόλαιες, κακόβουλες, αντίθετες στις ευρωπαϊκές αξίες ή εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Επίσης, έχουν θεσπισθεί ρυθμίσεις με στόχο τη δέουσα προστασία των δεδομένων των πολιτών που τάσσονται υπέρ τέτοιων πρωτοβουλιών.

Ιστορικό

Ο θεσμός της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών («ΕΠΠ») θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Θα επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών της ΕΕ να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για νομοθετικές πράξεις σε τομείς στους οποίους η Επιτροπή έχει την σχετική εξουσία.

Ο κανονισμός που διέπει τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2011. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος ορισμένων κρατών μελών που χρειάσθηκαν περισσότερο χρόνο για τη σύσταση των μηχανισμών βεβαίωσης των δηλώσεων υποστήριξης, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να δρομολογήσουν ΕΠΠ μόνον από την 1η Απριλίου 2012.

Σύνδεσμος προς τον δικτυακό τόπο της ΕΠΠ:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el

Σύνδεσμος προς τον κανονισμό για τις ΕΠΠ:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EL:PDF

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.