2 θέσεις Εκτάκτων Υπαλλήλων – Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων

Παρασκευή, 6 Φεβρουάριος, 2015 | Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕΘέσεις Εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία πλήρωσης δύο θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων, υπευθύνου δημοσίων σχέσεων (AD 5) στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Διεύθυνση Γραφείων Πληροφοριών, Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γερμανία (Γραφείο Βερολίνου και Περιφερειακό Παράρτημα Μονάχου).

Φύση της εργασίας

Με τόπους εργασίας το Βερολίνο και το Μόναχο, οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων θα επιφορτισθούν, στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των προτεραιοτήτων που καθορίζουν τα κοινοβουλευτικά όργανα και/ή η ιεραρχία τους, με τα καθήκοντα που αναλύονται κατωτέρω:

  • σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας με αποδέκτη τους πολίτες, τους διάφορους φορείς, τους πολλαπλασιαστές γνώμης, τη νεολαία, την κοινωνία των πολιτών, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια κ.λπ.,
  • σχεδιασμός και ανάπτυξη όλων των μέσων επικοινωνίας και πληροφόρησης: ιστοθέση και κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, οπτικοακουστικές συμπαραγωγές, δημοσιεύσεις για το ευρύ κοινό κ.λπ.,
  • διοργάνωση και διαχείριση της υποδοχής ομάδων επισκεπτών και μεμονωμένων επισκεπτών (συντονισμός των επικοινωνιακών, διοικητικών και δημοσιονομικών πτυχών των επισκέψεων, πραγματοποίηση διαλέξεων γενικού ενδιαφέροντος ή για εξειδικευμένο κοινό κ.λπ.),
  • διατήρηση σχέσεων με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους πολιτικούς, θεσμικούς, διοικητικούς, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς κύκλους, καθώς και με δίκτυα ανταποκριτών στην κοινωνία των πολιτών,
  • διοργάνωση δραστηριοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εταίρους στο πλαίσιο της διοργανικής επικοινωνίας,
  • συμβολή στην καλή διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση της οντότητας σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν επί του θέματος,
  • άσκηση καθηκόντων στήριξης των οργάνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν αναπτύσσουν δραστηριότητες στο κράτος μέλος (προεδρικές επισκέψεις,
  • καθοδήγηση και συντονισμός των ειδικών προγραμμάτων.

Η άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων απαιτεί ικανότητες πρόβλεψης, αντίδρασης, επικοινωνίας και επεξεργασίας των πληροφοριών, αυξημένη αίσθηση της διπλωματίας και ευχέρεια δημόσιας έκφρασης και πραγματοποίησης επαφών με διάφορους συνομιλητές από πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς κύκλους.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.