137 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό με εξετάσεις για την κατάρ­τιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων διοικητικών υπαλλήλων για την πλήρωση 137 κενών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιγραφή θέσεων

Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα είναι στο βαθμό AD 5, που είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους οι υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που προσλαμβάνονται στον βαθμό αυτό μπορούν να εκτε­λούν, υπό εποπτεία, τρία βασικά είδη καθηκόντων στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων: διαμόρφωση πολιτικών, παραγωγή έργου και διαχείριση πόρων. Αναζητούνται ιδίως υποψηφίους που έχουν δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Κατά κανόνα, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφά­σεων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν. Τα κυριότερα καθήκοντά τους τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το θεσμικό όργανο περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

– το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο προγραμμάτων και σχεδίων δράσης,

– τη διαχείριση πόρων, ιδίως ανθρώπινων, οικονομικών και υλικών,

– την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων, μέσω γραπτών ή προφορικών εισηγήσεων,

– την εκπόνηση εκθέσεων με αναλύσεις πολιτικής,

– την εξωτερική επικοινωνία, καθώς και την υποβολή εκθέσεων και την εσωτερική επικοινωνία,

– τις σχέσεις με τους συμμετέχοντες εξωτερικούς φορείς και με τα κράτη μέλη,

– τον διϋπηρεσιακό και διοργανικό συντονισμό και διαβούλευση όσον αφορά τις πολιτικές,

– το συντονισμό των ομάδων εργασίας που συγκροτούνται από τα κράτη μέλη, τα όργανα και άλλους συμμετέ­χοντες εξωτερικούς φορείς,

– την κατάρτιση συμβάσεων, την προετοιμασία προσκλήσεων υποβολής προσφορών και προκηρύξεων διαγωνι­σμών και τη συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης και παρακολούθησης των διαδικασιών επιλογής των προσφορών και ανάθεσης των συμβάσεων.

Όροι συμμετοχής

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

– Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων

– Να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί στρατολογίας

– Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων

Τίτλοι σπουδών

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο.

Οι σπουδαστές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος πανεπιστημιακών σπουδών μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με την επιφύλαξη ότι θα έχουν λάβει το δίπλωμα (πτυχίο) τους το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2014.

Επαγγελματική εμπειρία

Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

Γλωσσικές γνώσεις

Κύρια γλώσσα:Άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεύτερη γλώσσα (υποχρεωτικά διαφορετική από τη γλώσσα 1): Ικανοποιητική γνώση της αγγλικής,  γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο δικτυακό τόπο της EPSO, και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 15 Απριλίου 2014, στις 12 το μεση­μέρι ώρα Βρυξελλών

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό και υποβολή αιτήσεων επισκεφθείτε τη σελίδα του διαγωνισμού στο δικτυακό τόπο της EPSO: http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/graduates/index_en.htm

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.