12 βασικά στοιχεία για νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ

Παρασκευή, 22 Νοέμβριος, 2013 | NEA

Την προηγούμενη Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2014 έως 2020. Μετά από 2,5 χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου ανοίγει το δρόμο για την τελική έγκριση του πλαισίου από το Συμβούλιο εντός των προσεχών εβδομάδων.

Ο μελλοντικός προϋπολογισμός είναι ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα. Παρακάτω παρατίθενται 12 βασικά στοιχεία από τα οποία διαφαίνονται ορισμένες σημαντικές καινοτομίες του προϋπολογισμού και αποδεικνύεται η σαφής ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού.

1) Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να υπολογίζουν σε στήριξη από τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ (δηλαδή περίπου 10 δισ. ευρώ ανά έτος) θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό από το ΕΚΤ, ποσά που συμπληρώνουν τις εθνικές ενέργειες στον τομέα αυτό. Η νέα πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων που συνδέεται με το ΕΚΤ και ισοδυναμεί με τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ θα συμβάλει στην εφαρμογή της «εγγύησης για τη Νεολαία» κατά την περίοδο 2014-2015. Συνολικά, η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής θα διαθέσει μέχρι 366,8 δισ. ευρώ για επενδύσεις στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, τις πόλεις και την πραγματική οικονομία. Θα αποτελέσει το βασικότερο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης και μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα διευκολυνθεί με την επικέντρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης σε βασικές προτεραιότητες, όπως η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τις οποίες στόχος είναι να διπλασιαστεί η στήριξη από 70 σε 140 δισ. ευρώ εντός της επταετίας. Θα υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα και ένα νέο αποθεματικό επίδοσης σε όλα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα επενδυτικά ταμεία που παρέχουν κίνητρα σε καλά σχέδια. Τέλος, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής, του ταμείου γεωργικής ανάπτυξης και του ταμείου αλιείας θα συνδεθεί επίσης με την οικονομική διακυβέρνηση για να ενθαρρύνεται η συμμόρφωση των κρατών μελών με τις συστάσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

2) Περισσότεροι νέοι από ποτέ μπορούν να προγραμματίσουν την παραμονή τους στο εξωτερικό, με την υποστήριξη του νέου προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω πρόγραμμα, στόχος του οποίου είναι η αναβάθμιση των προσόντων και της απασχολησιμότητας, θα έχει προϋπολογισμό περίπου 15 δισ. ευρώ, δηλαδή 40% υψηλότερο από τα σημερινά επίπεδα σε πραγματικούς όρους.Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν υποστήριξη για σπουδές, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650.000 φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι, καθώς και περισσότεροι από 500.000 νέοι που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών ή εθελοντισμού στο εξωτερικό. Έως και 200 000 φοιτητές που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στο εξωτερικό, σπουδές για τις οποίες σπανίζουν οι κρατικές υποτροφίες ή τα δάνεια, θα επωφεληθούν από ένα νέο πρόγραμμα εγγύησης δανείων που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Χρηματοδότηση θα λάβουν επίσης 600 συμπράξεις στον τομέα του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών μη κερδοσκοπικών αθλητικών εκδηλώσεων. Τα δύο τρία του προϋπολογισμού κατανέμονται σε ευκαιρίες που παρέχονται στα άτομα για μάθηση στο εξωτερικό τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ· το υπόλοιπο θα διατεθεί για την υποστήριξη συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ, καθώς και για μεταρρυθμίσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας.

3) Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, η μουσική, η λογοτεχνία, οι τέχνες του θεάματος, η πολιτιστική κληρονομιά και οι σχετικοί τομείς θα επωφεληθούν από την αύξηση της χρηματοδότησης που διατίθεται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Με προϋπολογισμό 1,5 περίπου δισ. ευρώ για την επόμενη επταετία (σε πραγματικούς όρους 9% μεγαλύτερο από τα τρέχοντα επίπεδα), το πρόγραμμα θα δώσει ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, που αποτελούν σημαντική πηγή θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. Υποστήριξη από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα λάβουν, επίσης, οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες, το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και τα πέντε ευρωπαϊκά βραβεία (το βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ «Europa Nostra», το βραβείο της ΕΕ για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, το βραβείο της ΕΕ για τη λογοτεχνία, τα ευρωπαϊκά βραβεία «Border Breakers» και το βραβείο της ΕΕ «MEDIA»).

4) Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα και η καινοτομία θα συμβάλλουν περισσότερο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Το νέο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» διαθέτει προϋπολογισμό 80 σχεδόν δισ. ευρώ περίπου κατά 30% περισσότερο από το ισχύον πλαίσιο σε πραγματικούς όρους. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί σαφώς κομβικό στοιχείο στη προσπάθεια της ΕΕ  για δημιουργία νέας ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Οι ερευνητές και οι επιχειρηματίες από όλη την Ευρώπη μπορούν να υπολογίζουν σε μια σημαντικά μεγαλύτερη και απλούστερη στήριξη εκ μέρους της ΕΕ: Θα δώσει σημαντική ώθηση στην έρευνα υψηλού επιπέδου στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, θα ενισχύσει τη βιομηχανική πρωτοπορία στην καινοτομία μεταξύ άλλων με επενδύσεις σε καίριας σημασίας τεχνολογίες, με καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και την υποστήριξη των ΜΜΕ και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων κοινωνικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών και κινητικότητας, η δημιουργία πιο προσιτών από οικονομική άποψη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξασφάλιση της επάρκειας και της ασφάλειας των τροφίμων ή η αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η γήρανση του πληθυσμού. Πολύ σημαντικό είναι ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και αγοράς, π.χ. μέσω της παροχής βοήθειας προς τις καινοτόμες επιχειρήσεις για να μετατρέψουν τα τεχνολογικά τους επιτεύγματα σε βιώσιμα προϊόντα με πραγματικό εμπορικό αντίκρισμα. Η διεθνής συνεργασία θα αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie θα λάβουν περισσότερα από 6 δισ. ευρώ την περίοδο 2014-2020 – 30% περισσότερο από τα σημερινά επίπεδα. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να υποστηρίξει περισσότερους από 65.000 ερευνητές. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) θα λάβει 2,7 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2014-2020 για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και των επιχειρήσεων, και για την υποστήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων και της εξειδικευμένης μεταπτυχιακής κατάρτισης.

5) Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 99% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και παρέχουν δύο από τις τρεις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Χάρη στο νέο πρόγραμμα COSME, οι μικρομεσαίες  επιχειρήσεις μπορούν να αναμένουν 2,3 δισ. ευρώ για την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους και την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα COSME είναι το πρώτο πρόγραμμα της ΕΕ που απευθύνεται στις ΜΜΕ και θα διευκολύνει την πρόσβασή τους σε αγορές εντός και εκτός της ΕΕ, παρέχοντας παράλληλα ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω εγγυήσεων δανείων και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.

6) Η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρώπη εξαρτώνται καθοριστικά από τις επενδύσεις υποδομής. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολύ συχνά εμπόδια διότι τα δίκτυα υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη, τόσο στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ΤΠΕ, είναι ελλιπή, αναποτελεσματικά ή, απλώς, ανύπαρκτα. Με 33,3 δισ. ευρώ (26,3 δισ. για μεταφορές, 5,9 δισ. ευρώ για την ενέργεια, 1,1 δισ. ευρώ για τις ψηφιακές τεχνολογίες), η νέα διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μέσο αυτό θα συμβάλει στην κατασκευή δρόμων, σιδηροδρόμων, δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αγωγών αερίου, καθώς και της υποδομής και των υπηρεσιών για την ψηφιακή ενιαία αγορά, παρέχοντας την καθοριστική οικονομική υποστήριξη που απαιτείται για την περάτωση των ζεύξεων που λείπουν στα δίκτυα υποδομών της Ευρώπης, που δεν θα μπορούσε να κατασκευαστούν διαφορετικά. Οι καλύτερες διασυνδέσεις θα ενισχύσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και την ενεργειακή ασφάλεια και θα διευκολύνουν την εργασία και τα ταξίδια. Αυτό συνεπάγεται οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, σε όλα τα κράτη μέλη. Στον τομέα των μεταφορών η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα συμβάλει στην υλοποίηση της νέας και της από μακρόν αναμενόμενης πολιτικής για τις υποδομές μεταφορών όπου εννέα σημαντικοί διαδρόμοι θα αποτελέσουν τη σπονδυλική στήλη για τις μεταφορές στην ενιαία αγορά της Ευρώπης και θα φέρουν επανάσταση στις συνδέσεις Ανατολής–Δύσης. Στον τομέα των ενεργειακών υποδομών, η διευκόλυνση «συνδέοντας την Ευρώπη» έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη των βασικών στόχων της ενεργειακής πολιτικής, δηλαδή προσιτή ενέργεια για όλους τους καταναλωτές, ασφάλεια του εφοδιασμού και βιωσιμότητα. Η ΔΣΕ, μαζί με τις λύσεις για την επιτάχυνση της αδειοδότησης και τα κανονιστικά κίνητρα που θεσπίζονται στον νέο κανονισμό σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε), πρόκειται να βελτιώσουν τώρα το κλίμα όσον αφορά τις επενδύσεις για τέτοιου είδους σχέδια. Η ΔΣΕ αποτελεί επίσης το πρώτο στα χρονικά πρόγραμμα επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ σεευρυζωνικά δίκτυα και σε υποδομές ψηφιακών υπηρεσιώνμε στόχο την υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

7) Τα περιορισμένα δημόσια κονδύλια επιτείνουν την ανάγκη για εξεύρεση άλλων πηγών χρηματοδότησης και την επίτευξη, με αυτό τον τρόπο, ενός πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος από τη χρήση του προϋπολογισμού  της ΕΕ σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση μέσω καθαρών μη επιστρεπτέων ενισχύσεων. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός που εξυπηρετούν ταχρηματοδοτικά μέσα, όπως δάνεια, εγγυήσεις, μετοχές και άλλα μέσα επιμερισμού του κινδύνου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της περιόδου  2014-2020. Τα μέσα αυτά θα εφαρμοστούν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και εθνικές τράπεζες στήριξης. Σκοπός των μέσων αυτών είναι η αντιμετώπιση συγκεκριμένων ελλείψεων της αγοράς σε τομείς όπως η χρηματοδότηση των ΜΜΕ, τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, η ενεργειακή απόδοση και οι βασικές υποδομές. Για παράδειγμα, η  νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις ΜΜΕ θα στηρίξει τη χορήγηση τραπεζικών δανείων στις ΜΜΕ στα κράτη μέλη που πλήττονται ιδιαίτερα από τη χρηματοπιστωτική κρίση, με την παροχή μερικών εγγυήσεων δανείων και μέσων τιτλοποίησης. Ένα άλλο καινοτόμο μέσο, η πρωτοβουλία για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων, εξασφαλίζει μια εναλλακτική λύση, παρέχοντας μια δυνατότητα μη τραπεζικής χρηματοδότησης  για έργα βασικών υποδομών, όπως σιδηροδρομικές γραμμές, αυτοκινητόδρομοι και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Έτσι, παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων αυτών από θεσμικούς επενδυτές, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που επιδιώκουν σταθερές και μακροχρόνιες ταμιακές ροές, αναπτύσσοντας, παράλληλα, μια εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά τραπεζικά δάνεια ως πηγή χρηματοδότησης. Τα χρηματοοικονομικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα όπως το COSME (χρηματοδότηση ΜΜΕ), το «Ορίζοντας 2020» (έρευνα και καινοτομία), το Erasmus + (για το πρόγραμμα του όσον αφορά τις εγγυήσεις δανείων— βλ. σημείο 2) και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (υποδομές).

8) Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη μετατροπή της Ευρώπης σε μια καθαρή και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί για έργα και πολιτικές που συνδέονται με το κλίμα. Η δέσμευση για διάθεση ποσοστού ίσου με το 20% τριπλασιάζει το ισχύον ποσοστό του 6-8% και θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάθεση έως και 180 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πολιτικών για το κλίμα σε όλους τους σημαντικούς τομείς δαπανών, όπως διαρθρωτικά ταμεία, έρευνα, γεωργία και ανάπτυξη.

9) Η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) αποτελεί ισχυρή απάντηση της ΕΕ στις μεγάλες προκλήσεις του σήμερα, όπως ασφάλεια των τροφίμων, κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε περιοχές της υπαίθρου. Επιπλέον, ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες των ανθρώπων: οι άμεσες πληρωμές θα είναι δικαιότερες και πιο «φιλικές» για το περιβάλλον. Επίσης, οι γεωργοί θα κατέχουν μια ισχυρότερη θέση στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων και η νέα ΚΓΠ θα είναι περισσότερο επικεντρωμένη, πιο αποτελεσματική και πιο διαφανής. Υποστηρίζει μια γεωργία προσανατολισμένη στην αγορά (για παράδειγμα δεν υπάρχουν πλέον εξαγωγικές επιδοτήσεις, οι οποίες καταργήθηκαν σταδιακά τα περασμένα έτη). Τα γεωργικά προϊόντα αντιστοιχούσαν σε ποσοστό της τάξης του 7% του συνόλου των εξαγωγών της ΕΕ το 2011 με αξία που υπερβαίνει τα 100 δισ. ευρώ – περισσότερα από τα αυτοκίνητα ή τα φάρμακα. Κατά συνέπεια, η ΚΓΠ αποτελεί σημαντικό μοχλό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για μια ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Επί μία πεντηκονταετία η Κοινή Γεωργική Πολιτική αποτελεί μια αμιγώς ευρωπαϊκή πολιτική στρατηγικής σημασίας. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια πραγματική κοινοτική πολιτική, περισσότερο από το 70% των γεωργικών κονδυλίων στην Ευρώπη σήμερα προέρχονταν από την ΕΕ και όχι πλέον από τα εθνικά ή τα περιφερειακά ταμεία. Το μερίδιό της στο ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 θα είναι το εξής: 312,7 δισ. ευρώ ή 29% για σχετικές με την αγορά δαπάνες και για άμεσες ενισχύσεις (πυλώνας 1)· και 95,6 δισ. ή 9% για την ανάπτυξη της υπαίθρου (πυλώνας 2). Το 1984 η συνολική ΚΓΠ αποτελούσε ακόμα το 70% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

10) Οι χρηματοδοτικοί κανόνες θα είναι πολύ απλούστεροι και, συνεπώς, θα είναι ευκολότερο για τους δικαιούχους να τους κατανοήσουν και λιγότερο πιθανό να υποκύψουν σε σφάλματα. Συνολικά, έχουν εφαρμοστεί 120 περίπου μέτρα απλούστευσης. Παραδείγματος χάρη: Στην πολιτική συνοχής, τη γεωργική ανάπτυξη και το ταμείο αλιείας, οι επενδύσεις της ΕΕ θα είναι απλουστευτούν μέσω κοινών κανόνων για όλα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία  και τα ταμεία επενδύσεων καθώς και μέσω απλούστερων λογιστικών κανόνων, πιο επικεντρωμένων απαιτήσεων αναφοράς και της μεγαλύτερης χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας (« ηλεκτρονική συνοχή»). Στο πρόγραμμα COSME, θα εφαρμοστεί μια προσέγγιση «μηδενικής γραφειοκρατίας» ενώ έμφαση θα δοθεί στις ηλεκτρονικές υποβολές και στις ηλεκτρονικές αναφορές.  Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί σημαντική απλούστευση μέσω ενός ενιαίου συνόλου κανόνων για όλες τις ενέργειες χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας, οι οποίες στο παρελθόν προβλέπονταν από διαφορετικά προγράμματα.

11) Μια ανοιχτή και ασφαλέστερη Ευρώπη είναι καθοριστικής σημασίας για τους πολίτες μας. Ο μελλοντικός προϋπολογισμός θα συμβάλει στο να εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες της ΕΕ που παράγουν οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη μπορούν να αναπτύσσονται σε ένα σταθερό, νομοταγές και ασφαλές περιβάλλον. Αυτό θα βοηθήσει τα άτομα να αισθάνονται άνετα στη ζωή τους, στα ταξίδια, στις σπουδές τους και στις επιχειρηματικές συναλλαγές τους σε άλλα κράτη μέλη. Ο μελλοντικός προϋπολογισμός θα στηρίζει τη συνεργασία στον τομέα του αστικού και του ποινικού δικαίου, θα επιτρέπει στα άτομα να ασκούν καλύτερα τα δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ και θα προάγει την ισότητα. Θα παρέχει επίσης χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση διασυνοριακών θεμάτων, όπως το άσυλο, η μετανάστευση, οι συνοριακοί έλεγχοι και οι θεωρήσεις διαβατηρίων, και για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Η ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά θα ενισχυθεί μέσω ενός μηχανισμού αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Τα κονδύλια που προβλέπονται για τους πολίτες, το άσυλο, τη μετανάστευση, την υγεία, τους καταναλωτές και την ασφάλεια στο πλαίσιο του λεγόμενου τομέα 3 θα αυξηθούν κατά 26,5% σε σύγκριση με  την προηγούμενη περίοδο.

12) Ως υπεύθυνος παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή, η ΕΕ θα συνεχίσει τη δέσμευσή της έναντι του υπόλοιπου κόσμου. Οι σχέσεις με τους άμεσους γείτονές μας, στην Ανατολή και στον Νότο, και με τους στρατηγικούς μας εταίρους θα εξακολουθήσουν να αποτελουν πρωταρχική πρωτεραιότητα. Καθώς η παγκόσμια αλληλεξάρτηση γίνεται όλο και μεγαλύτερη, πρέπει να προαχθεί η ασφάλεια και η ευημερία μας πέρα από τα σύνορά μας. Για το λόγο αυτό, πρωταρχικός στόχος για την εξωτερική δράση στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλάισιο (ΠΔΠ) είναι να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ παραμένει ισχυρός και αποτελεσματικός εταίρος που προάγει τη δημοκρατία, την ειρήνη, την αλληλεγγύη, τη σταθερότητα, τη μείωση της φτώχειας και την ευημερία, τόσο στις άμεσα γειτονικές χώρες της ΕΕ όσο και γενικότερα στον κόσμο. Η ΕΕ εξακολουθεί να είναι πλήρως προσηλωμένη στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή βοήθειας στους φτωχότερους του κόσμου, επικεντρώνοντας τη στήριξη σε λιγότερες χώρες (όπως η υποσαχάρια Αφρική)  και σε λιγότερους τομείς (όπως η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και η καλή διακυβέρνηση). Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης τις προσπάθειές της στον τομέα της πρόληψης κρίσεων για τη διατήρηση της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας. Τα μέσα εξωτερικής συνδρομής που διαθέτουμε θα ενισχύσουν επίσης τη δέσμευση της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών για θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική προστασία και οι περιφερειακές αστάθειες και θα επιτρέψουν στην ΕΕ να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές ανά την υφήλιο.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε το MEMO με τις συνήθεις ερωτήσεις, τους πίνακες και τα διαγράμματα σχετικά με το ΠΔΠ 2014-2020

Δείτε το γράφημα για το πού πηγαίνουν τα χρήματα του προϋπολογισμού για το 2014-2020

Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 και τα επιμέρους χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αριθμητικά στοιχεία ανά πρόγραμμα σε τρέχουσες και τιμές του 2011

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εθνικές κατανομές κονδυλίων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής

Δείτε το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Προέδρου κ. Barroso της 19ης Νοεμβρίου 2013 ή διαβάστε την απομαγνητοφώνησή του

Διαβάστε το MEMO/13/79 σχετικά με το ΠΔΠ

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.