Εσωτερική ναυσιπλοΐα: Το Συμβούλιο εγκρίνει γενική προσέγγιση με στόχο να επιτραπεί στους υπηκόους τρίτων χωρών να συνεχίσουν να εργάζονται

Τρίτη, 8 Ιούνιος, 2021 | NEA

Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σχετικά με πρόταση η οποία καλύπτει ένα κενό στη νομοθεσία και δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να συνεχίσουν να απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Τα μέλη πληρωμάτων που κατέχουν πιστοποιητικά τρίτων χωρών αντιπροσωπεύουν —ιδίως σε ορισμένες πλωτές οδούς εντός της Ένωσης— σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού ενός τομέα ο οποίος πλήττεται σήμερα από έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων.

«Η εσωτερική ναυσιπλοΐα είναι ένας από τους πιο ασφαλείς και οικολογικούς τρόπους μεταφοράς, αποτελεί δε σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η τροπολογία θα εξασφαλίσει νομική σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου και θα διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και της απασχόλησης των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας.»

Pedro Nuno Santos, Υπουργός Υποδομών και Στέγασης της Πορτογαλίας, Πρόεδρος του

Συμβουλίου

Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2024. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, το Συμβούλιο διευκρίνισε επίσης τις διατάξεις περί μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Η γενική προσέγγιση που συμφωνήθηκε επιτρέπει στην Προεδρία να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του τελικού κειμένου.

-Σχέδιο οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών – Γενική προσέγγιση του Συμβουλίου

Οδηγία 2017/2397 της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα

Πηγή:consilium.europa.eu

Φωτογραφία:unsplash

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.