Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Παρασκευή, 16 Απρίλιος, 2010 | Εκδόσεις

Το νέο αυτό κείμενο εργασίας που δημοσιεύθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ, φορέα υποδοχής του κέντρου μας, έχει ως στόχο να εξετάσει το μέλλον της Ευρωζώνης υπό το φως της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα υπό το φως της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης.

Διατυπώνει την άποψη ότι η ελληνική δημοσιονομική κρίση, παρά τις προφανείς ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων, αποτελεί και κρίση του ίδιου του συστήματος της Ευρωζώνης. Διαπιστώνει ότι οι διαδικασίες συντονισμού των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών, αποκλειστικά και μόνο δια της τήρησης των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και δια της επιβολής ποινών για τις χώρες που δεν συμμορφώνονται, δεν είναι επαρκείς για τη διασφάλιση της σταθερότητας του Ευρώ. Το κείμενο προβαίνει σε μία σύντομη και επιλεκτική παρουσίαση της προϊστορίας, της ιστορίας κα των προκλήσεων του μέλλοντος του Ευρώ. Από αυτή την παρουσίαση προκύπτει το συμπέρασμα ότι το  σημείο ισορροπίας της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης που οδήγησε στην δημιουργία της ΟΝΕ πιέζεται να μετακινηθεί σε θετική κατεύθυνση με τη δημιουργία και την αξιόπιστη λειτουργία του μηχανισμού δημοσιονομικής συνδρομής.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.