Βίντεο: Πρωτοβουλία της ΕΕ για την Απασχόληση των Νέων

Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος, 2017 | Πολυμέσα

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, η οποία ξεκίνησε το 2013, παρέχει οικονομική στήριξη στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων. Υποστηρίζει τις τοποθετήσεις θέσεων εργασίας και βοηθά τους Ευρωπαίους κάτω των 25 που χρειάζονται προσόντα για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Ο στόχος είναι να ενεργήσουν εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη των σπουδών τους, ή να γίνουν άνεργοι. Όπως δείχνει αυτό το βίντεο του EuroparlTV, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί πλέον καινοτόμους τρόπους για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προώθηση της μακροπρόθεσμης απασχόλησης των νέων και την προώθηση της αλλαγής πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη.