Βασικές συστάσεις της Επιτροπής για πρόσβαση των επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά ταμεία (ΕΔΕΤ) με λιγότερη γραφειοκρατία

Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος, 2016 | NEA

cretu_20160226_delphes_2Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα» και των προσπαθειών για βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή αξιολογεί τις εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την απλούστευση όσον αφορά τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ).

Η γραφειοκρατία μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις μικρές και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς ενδέχεται μερικές φορές οι επιχειρήσεις αυτές να μην αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχουν τα ΕΔΕΤ, λόγω των διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, πολύτιμο δυναμικό για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μένει ανεκμετάλλευτο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, πριν από ένα χρόνο, η Επιτροπή συγκρότησε την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την απλούστευση, με σκοπό να βρεθούν λύσεις και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Μέχρι σήμερα, η Ομάδα εξέδωσε σειρά συστάσεων σε τέσσερις τομείς:

– τις ηλεκτρονικές διαδικασίες·

– τους απλούστερους τρόπους επιστροφής δαπανών·

– την ευκολότερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και

– την αυξημένη απορρόφηση των χρηματοδοτικών μέσων.

Στο τέλος του 2016, η Ομάδα θα εστιάσει την προσοχή της στην αντιμετώπιση του κανονιστικού υπερθεματισμού, δηλ. των επιπλέον διοικητικών απαιτήσεων που επιβάλλονται στους δικαιούχους από τις εθνικές ή τις περιφερειακές αρχές.

Η αρμόδια Επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική, κ. Corina Creţu, δήλωσε: «Η απλούστευση και η ευελιξία είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία των επενδύσεων που πραγματοποιούν τα ΕΔΕΤ στην Ευρώπη. Πρέπει να συμβάλλουμε στην ανάδειξη καινοτόμων και ποιοτικών έργων, διευκολύνοντας την πρόσβαση των μικρών και των νεοσύστατων επιχειρήσεων σ’ αυτά τα ταμεία. Επιπλέον, οι συστάσεις της Ομάδας λαμβάνονται άμεσα υπόψη στον προβληματισμό μας για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020».

Ο πρώην Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου, κ. Siim Kallas, δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την άρση των εμποδίων και την εξασφάλιση συνεργειών μεταξύ των ταμείων. Η τροποποίηση κανονιστικών διατάξεων δεν είναι πάντοτε απαραίτητη. Θα πρέπει όμως να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές και να προωθηθούν σ’ ολόκληρη την ΕΕ. Και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε.»

Ορισμένες από τις συστάσεις της ομάδας έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Επιτροπής. Ορισμένες από τις συστάσεις αυτές είναι οι εξής:

– Απλούστεροι τρόποι επιστροφής δαπανών: Για παράδειγμα, οι δικαιούχοι δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να δικαιολογούν κάθε στοιχείο κόστους, αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιούν κατ’ αποκοπήν ποσοστά ή σταθερές τιμές για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, όπως δαπάνες προσωπικού ή άλλες επαγγελματικές δαπάνες (ασφάλιση, ενοίκιο).

– Προώθηση της αρχής «μόνο μια φορά»: Tα έγγραφα που υποβάλλονται από τους δικαιούχους θα πρέπει να φυλάσσονται σε ψηφιακή μορφή και δεν θα χρειάζεται να αναπαράγονται σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου.

– Προώθηση συνεργειών και προαγωγή βέλτιστων πρακτικών, όπως είναι οι ενιαίες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, που θα μπορούσαν να συνδυάσουν διαφορετικά χρηματοδοτικά κονδύλια της ΕΕ. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στις ΜμΕ να υποβάλουν αίτηση για ένα μόνο επενδυτικό πακέτο και όχι για πολλές προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

– Όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση των απαιτήσεων με τις πρακτικές της αγοράς για επιχειρηματίες που λαμβάνουν δάνεια από χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ. Αυτό θα συνεπαγόταν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις για τις συνήθεις επιχορηγήσεις, π.χ. λιγότερα απαιτούμενα έγγραφα και συντομότερες περίοδοι διατήρησης των εγγράφων.

Η Επιτροπή, με βάση τις συστάσεις της ομάδας, πρότεινε επίσης τη διευκόλυνση των συνδυασμών με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), μέσω της εφαρμογής μίας μόνο δέσμης διαδικασιών για τον αιτούντες αντί ξεχωριστών κανόνων για κάθε Ταμείο.

Ιστορικό

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για την απλούστευση όσον αφορά τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την Απόφαση της 10ης Ιουλίου 2015. Η εν λόγω ομάδα ξεκίνησε τις εργασίες της τον Οκτώβριο του 2015. Αποτελείται από 12 εμπειρογνώμονες και συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μείωση του διοικητικού φόρτου που επωμίζονται όσοι υποβάλλουν αίτηση στα πέντε ταμεία.

Ο Κανονισμός ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020 προσφέρει ήδη ένα φάσμα δυνατοτήτων για απλούστευση και μείωση του διοικητικού φόρτου. Αυτό περιλαμβάνει μια δέσμη κοινών κανόνων για όλα τα ΕΔΕΤ, την εκτεταμένη χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους και τη στροφή προς την ηλεκτρονική συνοχή. Επιπλέον, η ομάδα παρακολουθεί την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων από τα κράτη μέλη.

Η τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου, που αναμένεται να υποβληθεί εντός του 2018, θα αποτελέσει μία από τις ουσιώδεις παραμέτρους του προβληματισμού της Επιτροπής για το μέλλον της πολιτικής συνοχής.

Περισσότερες πληροφορίες

Απλούστευση των ΕΔΕΤ

Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα

Κατάλογος των μελών της ομάδας υψηλού επιπέδου

Πλήρης έκθεση της ομάδας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Πλήρης έκθεση της ομάδας για τις απλουστευμένες επιλογές κόστους

Πλήρης έκθεση της ομάδας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση

Πλήρης έκθεση της ομάδας για την αυξημένη απορρόφηση των χρηματοδοτικών μέσων

 

Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου Αντιπροσωπείας ΕΕ στην Ελλάδα

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.