Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών

Τρίτη, 10 Οκτώβριος, 2017 | NEA

Καταναλωτές από πολλά κράτη μέλη της Ένωσης έχουν παραπονεθεί ότι η ποιότητα ορισμένων προϊόντων είναι χαμηλότερη στη χώρα τους συγκριτικά με προϊόντα της ίδιας εταιρίας και του ίδιου παραγωγού που πωλούνται στο εξωτερικό.

 

 

Το ζήτημα της «διπλής ποιότητας» αφορά τρόφιμα που διατίθενται στο εμπόριο με το ίδιο εμπορικό σήμα και συσκευασία σε διάφορα κράτη μέλη και παρουσιάζουν όμως σημαντικές διαφορές  που είναι πιθανόν να επηρεάσουν την απόφαση του καταναλωτή να τα αγοράσει (ενημερωτικό δελτίο).

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να καθορίσουν εάν μια εταιρεία παραβιάζει τους νόμους της ΕΕ κατά την πώληση προϊόντων διπλής ποιότητας σε διαφορετικές χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα και τους καταναλωτές (ενημερωτικό δελτίο).

Με βάση τη νομοθεσία αυτή, οι κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίζουν μια προσέγγιση βήμα προς βήμα για τις εθνικές αρχές στον τομέα των καταναλωτών και των τροφίμων, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσον οι παραγωγοί παραβιάζουν τους σχετικούς νόμους. Σε περίπτωση που η παράβαση έχει διασυνοριακή διάσταση, οι αρχές προστασίας των καταναλωτών μπορούν να την αντιμετωπίζουν μέσω του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέραν των κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος μεθοδολογία για τη βελτίωση των συγκριτικών δοκιμών σε είδη διατροφής, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να συζητήσουν το θέμα αυτό σε μια κοινή και αξιόπιστη επιστημονική βάση, που θα είναι ίδια για όλους. Η Επιτροπή έχει διαθέσει 1 εκατ. ευρώ στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) για την εκπόνηση αυτής της μεθοδολογίας.

 

Τελευταία Νέα από europa.eu
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.