Το Συμβούλιο συμφωνεί για μια παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία

Πέμπτη, 14 Οκτώβριος, 2021 | NEA

photo by Guillaume PérigoisΟι υπουργοί ενέκριναν συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία «Η στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο». Στα συμπεράσματα αυτά, οι υπουργοί εντοπίζουν βασικές δράσεις για την ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινές θεμελιώδεις αξίες και αρχές, ενώ ο ανοικτός χαρακτήρας αντισταθμίζεται από τη σύνεση και τη συνεργασία μέσω αμοιβαιότητας. Στα συμπεράσματα λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για στρατηγική αυτονομία και τονίζεται η ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και η ισότητα των φύλων.

Τα συμπεράσματα ενθαρρύνουν τη δημιουργία, την ανταλλαγή και την ευρεία διάδοση των γνώσεων προς όφελος της κοινωνίας. Οι υπουργοί τονίζουν τη σημασία της βασιζόμενης σε κανόνες πολυμερούς συνεργασίας και του διαλόγου όσον αφορά τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές, υγειονομικές, ψηφιακές και οικονομικές προκλήσεις. Για την αντιμετώπιση αυτών των παγκόσμιων προκλήσεων, οι υπουργοί προσδιορίζουν ως βασικούς παράγοντες τον ανοιχτό χαρακτήρα και τη διεθνή συνεργασία με τρίτες χώρες.

Η νέα παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία θεωρεί το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» ως το κεντρικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Τα συμπεράσματα αποσκοπούν στη αδιάλειπτη συμμετοχή των κρατών μελών και ζητούν μεγαλύτερη συνεργασία με τις συνδεδεμένες χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» καθώς και με άλλες τρίτες χώρες.

Οι υπουργοί καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να είναι «ανοικτά στο μέτρο του δυνατού, κλειστά στο μέτρο του αναγκαίου» στις συζητήσεις τους με παγκόσμιους εταίρους, οι οποίοι θεωρούνται βασικοί για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Οι υπουργοί καλούν επίσης την Επιτροπή να διερευνήσει τη σύσταση μηχανισμών συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της καινοτομίας και της πολιτιστικής διπλωματίας και να τονίσει την ανάγκη προστασίας των ερευνητών των οποίων απειλείται η ελευθερία της επιστημονικής έρευνας.

Η συνολική προσέγγιση θα υλοποιηθεί μέσω:

-στήριξης της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας

-προσαρμογής της διμερούς συνεργασίας της ΕΕ με ανοικτό τρόπο

-πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν και μοντελοποιήθηκαν με βάση την προσέγγιση της «Ομάδας Ευρώπη»

Επόμενα στάδια

Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) έως το τέλος του 2021, στα οποία θα διατυπώνεται η διακυβέρνηση και η παρακολούθηση των διαδικασιών του ΕΧΕ, μεταξύ άλλων στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας..

Στις αρχές του 2022, θα πραγματοποιηθεί διεθνής διάσκεψη για τη δρομολόγηση πολυμερούς διαλόγου με τη συμμετοχή βασικών διεθνών εταίρων σχετικά με κοινές θεμελιώδεις αρχές και αξίες στη διεθνή συνεργασία.

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφία: Guillaume Périgois

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.