Το Συμβούλιο εγκρίνει τους στόχους αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ για το 2020 όπως διατυπώνονται σε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Τρίτη, 9 Ιούνιος, 2020 | NEA

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τους στόχους αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ για το 2020 με τη μορφή της δέκατης ετήσιας έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η έκθεση αναλύει τις τάσεις όσον αφορά τις δεσμεύσεις και την υλοποίηση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) της ΕΕ. Η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ εξακολουθεί να διαδραματίζει καίριο ρόλο στη συνολική χρηματοδότηση που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για να βοηθά τις χώρες εταίρους να επιτύχουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στην έκθεσή του, το Συμβούλιο σημειώνει ότι το 2019, η συλλογική ΕΑΒ της ΕΕ<>[1]ανήλθε σε 75,2 δισ. €, από 74,9 δισ. € το 2018.

Συνεπώς, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παρέμειναν ο μεγαλύτερος πάροχος ΕΑΒ παγκοσμίως, δεδομένου ότι τους αναλογεί το 55,2 % της συνολικής ΕΑΒ που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες από μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (EπΑΒ) του ΟΟΣΑ.

Η συλλογική ΕΑΒ της ΕΕ ανήλθε σε ποσοστό 0,46 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ· παρέμεινε, δηλαδή, κατά πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο των μελών της ΕπΑΒ εκτός ΕΕ, που τοποθετήθηκε στο 0,21 % του ΑΕΕ το 2019. Τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ πέτυχαν ή υπερέβησαν το όριο του 0,7 % του λόγου ΕΑΒ/ΑΕΕ.

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να επιτευχθούν οι κοινοί και ατομικοί στόχοι της συλλογικής διάθεσης του 0,7 % του ΑΕΕ ως ΕΑΒ έως το 2030, ιδίως υπό το πρίσμα της πολυδιάστατης κρίσης που προκάλεσε η πανδημία της COVID-19.

Στην έκθεση σημειώνονται οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες στην Αφρική και υπογραμμίζεται η σημασία της στοχοθέτησης της ΕΑΒ στην αφρικανική ήπειρο, με πλήρη τήρηση των προτεραιοτήτων των επιμέρους κρατών μελών όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια.

 

Πηγήconsilium.europa.eu

Φωτογραφίαaudiovisual.ec.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.