Προσχώρηση στον χώρο Σένγκεν: Η Κροατία πρόκειται να προσχωρήσει στον χώρο Σένγκεν

Τετάρτη, 23 Οκτώβριος, 2019 | NEA

Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρόοδο της Κροατίας όσον αφορά την πλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την προσχώρησή της στον χώρο Σένγκεν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης Σένγκεν που ξεκίνησε το 2016, η Κροατία έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή των κανόνων και των προτύπων Σένγκεν.

Η Κροατία θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για την εφαρμογή όλων των εν εξελίξει δράσεων, ιδίως της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει επίσης ότι η Κροατία συνεχίζει να τηρεί τις δεσμεύσεις που συνδέονται με τους κανόνες Σένγκεν και τις οποίες ανέλαβε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προσχώρησης.

Ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Συγχαίρω θερμά την Κροατία για τις προσπάθειες και την επιμονή της όσον αφορά την πλήρωση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων για την προσχώρησή της στον χώρο Σένγκεν. Μόνο με την ενότητα και την αλληλεγγύη μπορούμε να εξασφαλίσουμε έναν ισχυρότερο χώρο Σένγκεν. Ο κοινός μας στόχος πρέπει να είναι η διάδοση του επιτεύγματος του Σένγκεν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε η Κροατία να καταστεί σύντομα πλήρες μέλος του Σένγκεν.»

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Το Σένγκεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο απτά επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ωστόσο, η δύναμή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχικότητα – τώρα που η Κροατία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αφού γίνει πλήρες μέλος του Σένγκεν, θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση του χώρου Σένγκεν και θα εξασφαλίσει την καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.»

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017 ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ είχε εκφράσει την αμέριστη υποστήριξή του στην υποψηφιότητα της Κροατίας για να γίνει πλήρες μέλος του Σένγκεν εφόσον επετύγχανε την πλήρωση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων. Η Επιτροπή παρουσιάζει το θετικό αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας αξιολόγησης και συνεργασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας η Κροατία σημείωσε σταθερή πρόοδο για την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων.

Αξιολόγηση όλων των κριτηρίων Σένγκεν

Η ανακοίνωση καταγράφει τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Μάιο του 2019, στις οποίες εξετάστηκε η εφαρμογή των κανόνων και των προτύπων Σένγκεν από την Κροατία σε διάφορους τομείς. Αν και η Επιτροπή είχε ήδη αξιολογήσει επιτυχώς και είχε επιβεβαιώσει την πλήρη εφαρμογή των κανόνων Σένγκεν στους τομείς της προστασίας των δεδομένων, της αστυνομικής συνεργασίας, της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, των επιστροφών, του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS), των πυροβόλων όπλων και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, η ανακοίνωση επιβεβαιώνει επίσης ότι η Κροατία έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρωση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανόνων Σένγκεν στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Η Κροατία θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για να εξασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή όλων των εν εξελίξει δράσεων στον τομέα αυτό.

Τέλος, η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης την τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κροατία κατά τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις και οι οποίες αφορούν τους κανόνες Σένγκεν. Οι δεσμεύσεις αφορούν ειδικότερα τον τομέα του δικαστικού συστήματος και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η Κροατία εξακολουθεί να τηρεί όλες τις δεσμεύσεις της.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να συζητήσει την εν λόγω ανακοίνωση με στόχο την ένταξη της Κροατίας στον χώρο Σένγκεν σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης του 2011.

Ιστορικό

Ο χώρος Σένγκεν είναι ο μεγαλύτερος χώρος ελεύθερης μετακίνησης στον κόσμο ο οποίος περιλαμβάνει 22 χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία), καθώς και 4 συνδεδεμένες χώρες εκτός ΕΕ (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Λιχτενστάιν). Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ των χωρών αυτών χωρίς να χρειάζεται να υποβληθούν σε συνοριακούς ελέγχους, διευκολύνοντας έτσι τα ταξίδια, την εργασία και τη ζωή πέρα από τα σύνορα.

Οι χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στον χώρο Σένγκεν πρέπει να υποβληθούν σε μια σειρά αξιολογήσεων Σένγκεν προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των κανόνων Σένγκεν. Οι αξιολογήσεις αυτές εξετάζουν κατά πόσον μία χώρα είναι ικανή να αναλάβει την ευθύνη για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων εξ ονόματος των άλλων κρατών Σένγκεν, να συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε άλλα κράτη Σένγκεν προκειμένου να διατηρείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας μετά την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων, να εφαρμόζει τους κανόνες Σένγκεν, όπως είναι ο έλεγχος των εξωτερικών χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων συνόρων (αερολιμένες), η έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν, οι διαδικασίες επιστροφών, η αστυνομική συνεργασία και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και, τέλος, να συνδέεται και να χρησιμοποιεί το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν.

Μόλις θεωρηθεί ότι πληρούνται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή όλων των σχετικών μερών των κανόνων του Σένγκεν, εναπόκειται στο Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να λάβει οριστική απόφαση με ομοφωνία.

Η Κροατία δήλωσε ότι είναι έτοιμη να αρχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης Σένγκεν σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής τον Μάρτιο του 2015. Η έκθεση καταγράφει την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης σε όλους τους σχετικούς τομείς και επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κροατία κατά τη διάρκεια των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων με την ΕΕ.

 

Πηγή: ec.europa.eu/greece

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.