Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη – Η ΕΜΑ επιβεβαιώνει την κοινή αντίληψη που επιτεύχθηκε με το Κοινοβούλιο

Πέμπτη, 14 Μάρτιος, 2019 | NEA

Η ΕΕ στηρίζει την ψηφιοποίηση των οικονομιών και των κοινωνιών της με τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος, την Ψηφιακή Ευρώπη, για τα έτη 2021 έως 2027. Σήμερα, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου επιβεβαίωσε την κοινή αντίληψη που επετεύχθη από τη ρουμανική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της ευρείας κλίμακας εξάπλωσης και αξιοποίησης των βασικών ψηφιακών τεχνολογιών, όπως οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τα εργαλεία αιχμής για την κυβερνοασφάλεια.

Η κοινή αντίληψη δεν καλύπτει τα δημοσιονομικά και τα οριζόντια ζητήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ που καλύπτει την περίοδο 2021 έως 2027.

«Η ψηφιακή Ευρώπη θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες, να επωφεληθούν από τις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ταυτόχρονα, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, ώστε όλοι να έχουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις προκειμένου να συμμετέχουν πλήρως σε μια ψηφιοποιημένη κοινωνία. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει επίσης τον επαγγελματισμό, λαμβάνοντας υπόψη την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, ιδίως όσον αφορά τις υψηλές επιδόσεις και το υπολογιστικό νέφος, την ανάλυση μαζικών δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια.»

κ. Alexandru Petrescu, Υπουργός Επικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ρουμανίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα παρέχει χρηματοδότηση για έργα σε πέντε σημαντικούς τομείς: υπερυπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και εξασφάλιση της ευρείας χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στην οικονομία και την κοινωνία.

Η χρηματοδότηση έργων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων θα ωφελήσει τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, το περιβάλλον και η ασφάλεια. Η υποστήριξη για τη διάδοση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης θα περιλαμβάνει, για παράδειγμα, καλύτερη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις δοκιμών τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρόγραμμα θα στηρίξει την εκπαίδευση σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και των φοιτητών, καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των δημόσιων διοικήσεων. Με την παροχή χρηματοδότησης θα διασφαλιστεί η εύκολη, αξιόπιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, για παράδειγμα με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των δημόσιων υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ.

Ένα δίκτυο ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας θα παρέχει πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη για τις επιχειρήσεις – ιδίως τις ΜΜΕ – και τις δημόσιες διοικήσεις. Αυτοί οι κόμβοι θα φέρουν σε επαφή τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις που χρειάζονται νέες τεχνολογικές λύσεις, αφενός, και τις εταιρείες που έχουν λύσεις έτοιμες για την αγορά, αφετέρου. Με ευρεία γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι κόμβοι θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα είναι συμπληρωματικό μιας σειράς άλλων προγραμμάτων που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και οι ψηφιακές πτυχές του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις με το προσεχές Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ολοκληρωθούν με βάση την πρόοδο που θα επιτευχθεί, όπως αντικατοπτρίζεται στην κοινή αντίληψη. Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τη συνολική συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.

Σχέδιο κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» – έκθεση προόδου 

Ψηφιακή ενιαία αγορά για την Ευρώπη (γενικές πληροφορίες)

 

Πηγή: consilium.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.