Πρακτική Άσκηση Erasmus+ σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό (2016-2017)

11Θέσεις Υπ. Εξωτερικών για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό (Ε.Ε & Τουρκία) ακαδ. έτους 2016-2017

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει πανελλαδικά 23 θέσεις πρακτικής άσκησης σε αντίστοιχες Πρεσβείες της χώρας μας στο εξωτερικό (Ε.Ε & Τουρκία) για το ακαδ. έτος 2016-2017.

Απευθύνεται:

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών προπτυχιακούς φοιτητές (τελειόφοιτους) και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα των Τμημάτων:

1. Οικονομικών Επιστημών

2. Διοίκησης Επιχειρήσεων

3. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

4. Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Οι θέσεις της πρακτικής αφορούν συγκεκριμένα στα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων των Πρεσβειών και θα είναι διάρκειας 3 μηνών.

Για την μετακίνηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει ένα μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό. Το ποσό της υποτροφίας, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο δόσεις, 80% και 20%.

Σας γνωρίζουμε ότι από το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν θα επιλεγούν οι πέντε (5) καλύτερες υποψηφιότητες, την επιλογή των οποίων θα πραγματοποιήσει βάσει κριτηρίων η Επιτροπή  Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).

Η τελική επιλογή των φοιτητών θα γίνει από τις Πρεσβείες, οπότε και είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν περαιτέρω συνεντεύξεις των υποψηφίων (μέσω Skype). Ως εκ τούτου, σας γνωρίζουμε ότι για την τελική επιλογή ουδεμία ευθύνη φέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Υποβολή Αιτήσεων:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 01/06/2016 έως και την Δευτέρα 20/06/2016 στο llp.placements@upatras.gr με τίτλο «Θέσεις Υπ. Εξωτερικών για πρακτική άσκηση Erasmus+ σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό».

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf για τον κάθε φοιτητή.

Δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά μετά τις 20/06/2016.

Πληροφορίες: κ. Πολυξένη Χριστιά, Υπεύθυνη Δράσης Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστημίου Πατρών, τηλεφ: 2610 969036, e-mail: llp.placements@upatras.gr  Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 26504, Ρίο Πάτρας.

Από πλευράς Πανεπιστημίου Πατρών θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη όλων των υποψηφίων από την Επιτροπή Erasmus+, για την ακριβή ημερομηνία της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα, ενώ θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συνέντευξη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο 2016, είναι υποχρεωτική για όλους.

Σημαντικές ημερομηνίες:

H έναρξη της πρακτικής ορίζεται την 01/11/2016 το νωρίτερο.

Προσοχή! Τελευταία ημερομηνία έναρξης της πρακτικής ορίζεται στις 15/06/2017.

Η λήξη της πρακτικής ορίζεται στις 14/9/2017 (δηλαδή μέχρι 14/9/2017 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση).

Erasmus+: Σημαντικό!!! 

Για τους φοιτητές (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς) που βρίσκονται κοντά στη λήψη του τίτλου (αν π.χ. εκκρεμεί ένα μάθημα ή/και διπλωματική/πτυχιακή εργασία) θα πρέπει να διατηρήσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα έως την ημερομηνία έκδοσης των τελικών αποτελεσμάτων από τις Πρεσβείες.

Στη συνέχεια και εφόσον έχουν λάβει την έγκριση συμμετοχής τους στο Erasmus+ για πρακτική άσκηση, έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη του τίτλου, να ορκιστούν και η πρακτική άσκηση να πραγματοποιηθεί μετά την ορκωμοσία (μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα της παρούσας προκήρυξης).

Η φοιτητική ιδιότητα δεν ισχύει όταν εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία.

Κριτήρια επιλογής που θέτει το Υπουργείο Εξωτερικών:

-Τα κριτήρια επιλογής που θέτει το ΥΠ.ΕΞ. είναι τα εξής:

-Σπουδές στους τομείς : Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

-Πολύ καλή γνώση Windows, MS Office.

-Μ.Ο. βαθμολογίας

-Εξάμηνο φοίτησης. Θα προτιμηθούν τελειόφοιτοι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές.

-Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

-Ξένες γλώσσες: Aγγλικά-άριστη γνώση (C2).

-Ενδεχόμενη γνώση λοιπών ξένων γλωσσών  θα εκτιμηθεί θετικά.

-Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να γνωρίζει ο φοιτητής τη γλώσσα, στη χώρα της οποίας βρίσκεται η εκάστοτε Πρεσβεία μας.

Τα ανωτέρω κριτήρια θα ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των φοιτητών/τριών, σε συνδυασμό με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το Ίδρυμα μας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση Υποψηφιότητας στην οποία δηλώνετε έως 5 προτιμήσεις από τη λίστα με τις Πρεσβείες (επισυνάπτεται).

2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Το Βιογραφικό Σημείωμα συντάσσεται στα ελληνικά και γίνεται αποδεκτό σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. Παρακαλούμε να μην ξεπερνάει τη μία (1) σελίδα. Πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος (πρότυπο και οδηγίες) μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.  https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (όχι επικυρωμένη).

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία.

5. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (όχι επικυρωμένα).

6. Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ (Windows, MS Office) (όχι επικυρωμένα).

7. Συστατική Επιστολή Πρότασης Επιλογής του Υποψηφίου από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος φοίτησης, η οποία απευθύνεται στην αρμόδια Επιτροπή Erasmus. Επισημαίνεται ότι, στο τέλος της συστατικής επιστολής, το μέλος ΔΕΠ θα προτείνει τη δυνατότητα συμμετοχής του υποψηφίου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση σε Πρεσβείες της χώρας μας στο εξωτερικό (στα ελληνικά).
Δείτε αναλυτικότερα την προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών

Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.