Νέα οδηγία για την αύξηση του όγκου των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που ανακυκλώνονται

Πέμπτη, 26 Ιανουάριος, 2012 | NEA

Όλο και περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές που έχουν χαλάσει, όπως ψυγεία ή τηλέφωνα, θα συλλέγονται και θα ανακυκλώνονται, με βάση τους νέους στόχους που συμφώνησαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο. Η αναβάθμιση της νομοθεσίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) προσφέρει στους καταναλωτές νέες δυνατότητες, όπως την επιστροφή μικρών άχρηστων αντικειμένων σε καταστήματα, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις.

 Από την στιγμή που το Συμβούλιο θα εγκρίνει την αναθεωρημένη οδηγία και θα την ενσωματώσει στον ευρωπαϊκό νόμο, τα κράτη-μέλη θα έχουν διορία 18 μηνών για να προσαρμόσουν σχετικά την εθνική τους νομοθεσία.

Συλλογή και ανακύκλωση

Όλα τα κράτη-μέλη οφείλουν να αυξήσουν τη συλλογή ηλεκτρονικών αποβλήτων ακόμη και αν ήδη πληρούν τον τρέχοντα στόχο των 4 kg  ανά άτομο τον χρόνο.

Έως το 2016 θα πρέπει να έχει γίνει συλλογή 45 τόνων ηλεκτρονικών αποβλήτων για κάθε 100 τόνους ηλεκτρονικών προϊόντων που διατέθηκαν προς πώληση τα τρία προηγούμενα χρόνια. Έως το 2019 το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξηθεί σε 65%. Διαφορετικά θα πρέπει να συλλεχθεί ένα παρόμοιο ποσό της τάξης του 85% των παραγόμενων ηλεκτρονικών αποβλήτων. Οι δέκα χώρες που χρειάζεται να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις τους θα έχουν την δυνατότητα να θέσουν πρώτα έναν ενδιάμεσο στόχο της τάξης του 40% και στην συνέχεια τον τελικό στόχο έως το τέλος του 2021.

Για την διευκόλυνση όλων των μερών το Κοινοβούλιο συμφώνησε να επιτρέπεται στους καταναλωτές να επιστρέφουν μικρές συσκευές (όπως είναι για παράδειγμα τα κινητά τηλέφωνα) σε οποιοδήποτε μεγάλο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, χωρίς να είναι απαραίτητη η αγορά ενός νέου προϊόντος.

Η βέλτιστη μεταποίηση των προϊόντων  θα βοηθήσει στην ανάκτηση πολύτιμων πρώτων υλών και την αποφυγή ρίψης επικίνδυνων ουσιών στους χώρους ταφής απορριμμάτων. Τα ποσοστά ανακύκλωσης για κάποιες κατηγορίες προϊόντων θα πρέπει να αυξηθούν στο 80%. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι καλύτερες τεχνικές ανακύκλωσης και τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα ανακυκλώσιμα.

Εξαγωγές ηλεκτρονικών αποβλήτων

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαπραγματεύθηκαν επίσης για αυστηρότερους ελέγχους στα παράνομα φορτία, ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά απορριμμάτων σε χώρες όπου οι συνθήκες για τους εργαζόμενους και το περιβάλλον είναι επικίνδυνες. Η ευθύνη της απόδειξης πηγαίνει από τους τελωνειακούς στους εξαγωγείς, οι οποίοι αργότερα πρέπει να αποδείξουν ότι τα προϊόντα αποστάλθηκαν για επισκευή ή επαναχρησιμοποίηση ως όφειλαν.

Περιορίζοντας την γραφειοκρατία

Οι παραγωγοί ηλεκτρονικών προϊόντων θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν οικονομικά για την επίτευξη των  στόχων μεταποίησης των προϊόντων. Θα επωφεληθούν από την απλοποίηση των αιτήσεων και των προϋποθέσεων κάλυψης και θα είναι σε θέση να διορίσουν εκπροσώπους αντί να χρειάζεται να διατηρούν μία μόνιμη έδρα σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται. Τα νέα μέτρα θα αποτρέψουν τις διπλές χρεώσεις  στα τέλη εγγραφής των κρατών-μερών.

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.