Μεγαλύτερη δυνατότητα λόγου στην χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής: η Επιτροπή παρατείνει τις δημόσιες διαβουλεύσεις σε 12 εβδομάδες και δημιουργεί νέα «υπηρεσία ειδοποίησης»

Δευτέρα, 9 Ιανουάριος, 2012 | NEA

Από την 1η Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις προθεσμία τουλάχιστον 12 εβδομάδων για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους ως προς τα σχέδια νέων πολιτικών και νομοθεσίας, έναντι των 8 εβδομάδων προηγουμένως. Έτσι θα καταστεί ευκολότερο γι’ αυτούς να συμμετέχουν στην χάραξη πολιτικής της ΕΕ σε αρχικό στάδιο. Η Επιτροπή δημιούργησε επίσης μια υπηρεσία ειδοποίησης για προσεχείς πρωτοβουλίες: οι οργανώσεις που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Διαφάνειας, μπορούν να εγγραφούν σ’ αυτήν την υπηρεσία ειδοποίησης για να λαμβάνουν έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους χάρτες πορείας νέων πρωτοβουλιών στους τομείς ενδιαφέροντός τους περίπου έναν χρόνο πριν από την έγκρισή τους.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, δήλωσε τα εξής: «Ένας βασικός τρόπος για να θεσπίζουμε τις ορθές πολιτικές είναι να ακούμε τον κόσμο που θα επηρεαστεί από αυτές. Αφήνοντας τις διαβουλεύσεις ανοιχτές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα ενισχύσουμε τη φωνή των πολιτών, των επιχειρήσεων και των οργανώσεων που θα μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε τις πολιτικές μας προς όφελος όλων.»

Η Επιτροπή ελπίζει ότι η παρατεταμένη περίοδος διαβουλεύσεων και η νέα υπηρεσία ειδοποίησης θα αυξήσουν τη συμμετοχή στις διαβουλεύσεις της, ειδικότερα των ομάδων εκείνων οι οποίες δεν εκπροσωπούνταν αρκετά μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, ομοσπονδίες ΜΜΕ θα διαθέτουν τώρα περισσότερο χρόνο για να οργανώνονται και να διαβουλεύονται με τα μέλη τους σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο η νέα πρόταση πολιτικής μπορεί να έχει επιπτώσεις στις μικρές επιχειρήσεις.

Με την πολιτική της για «έξυπνη ρύθμιση» η Επιτροπή αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στη νομοθετική διαδικασία, ώστε να είναι βέβαιη ότι λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία και τις ανησυχίες κατά τον σχεδιασμό νομοθετικής πρότασης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Βλ. τρέχουσες δημόσιες διαβουλεύσεις (Η φωνή σας στην Ευρώπη)

Βλ. προσεχείς πρωτοβουλίες της Επιτροπής (Χάρτες πορείας)

Εγγραφείτε στον Χάρτη πορείας της υπηρεσίας ειδοποίησης (Μητρώο Διαφάνειας)

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.