Η νεολαία στην εξωτερική δράση: Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα

Τρίτη, 9 Ιούνιος, 2020 | NEA

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τον ρόλο της νεολαίας στην εξωτερική δράση.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο τονίζει τη συμβολή των νέων γενεών στην οικοδόμηση πιο ισχυρών, ειρηνικών και δημοκρατικών κοινωνιών που θα βασίζονται περισσότερο στη νομιμότητα, με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου και μέριμνα για όλους τους ανθρώπους. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι οι νέοι αποτελούν φορείς αλλαγής και βασικούς εταίρους στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη, της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός των νέων ηλικίας 15-24 ετών θα αυξηθεί σχεδόν σε 1,3 δισεκατομμύρια έως το 2030. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι πολύ συχνά οι νέες γενιές αντιμετωπίζουν φάσμα προκλήσεων, όπως φτώχεια και κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό αποκλεισμό.

Η πανδημία COVID-19 και οι σχετικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και την απασχόληση αναμένεται να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στους νέους, ιδίως σε όσους προέρχονται από μειονεκτικό περιβάλλον και σε νέες γυναίκες και κορίτσια, επηρεάζοντας έτσι μακροπρόθεσμα την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση.

Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και ικανότητες των νέων στη δημιουργία και την καινοτομία, το Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της επένδυσης στους νέους και της εργασίας με νέους, μαζί τους και προς όφελός τους. Το Συμβούλιο τονίζει ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η ουσιαστική ένταξη και η ενεργός συμμετοχή των νέων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, καθώς και στην οικονομική και την πολιτική ζωή. Θα πρέπει να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή ώστε να ενισχυθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, να προαχθεί η κοινωνική συμφιλίωση και να καταπολεμηθεί ο βίαιος εξτρεμισμός.

Το Συμβούλιο ζητεί επίσης να προωθηθεί η πρόσβαση των νέων στην εκπαίδευση, τις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς και στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Στους τομείς αυτούς, είναι ανάγκη να εξαλειφθούν όλες οι μορφές διακρίσεων και βίας λόγω φύλου. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η πραγμάτωση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων των νέων.

 

Πηγή: consilium.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.