Η ΕΕ θεσπίζει νέους κανόνες σχετικά με τις συμβάσεις πώλησης αγαθών και ψηφιακού περιεχομένου

Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2019 | NEA

Η ΕΕ θεσπίζει νέους κανόνες ώστε να καταστεί ευκολότερη και ασφαλέστερη η διασυνοριακή αγορά για τους καταναλωτές, και η διασυνοριακή πώληση αγαθών και ψηφιακού περιεχομένου για τις επιχειρήσεις.

Το Συμβούλιο ενέκρινε δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο) και οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις για την πώληση αγαθών (οδηγία για τις πωλήσεις αγαθών). Αυτή η επίσημη έγκριση σηματοδοτεί το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας.

Στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας και ασφάλειας δικαίου για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, ιδίως όταν προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές, καθώς και η διευκόλυνση των πωλήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ για τις επιχειρήσεις, ιδίως δε τις μικρομεσαίες.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων καταναλωτών και δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν και να αρχίσουν να πραγματοποιούν πωλήσεις σε ολόκληρη την Ένωση θα είναι σε θέση να μειώσουν τη γραφειοκρατία. Αυτό θα βοηθήσει ιδίως τις ΜΜΕ να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες της ΕΕ.»

κ. Niculae Bădălău, Υπουργός Οικονομίας της Ρουμανίας

«Οι καταναλωτές θα επωφελούνται από υψηλότερο επίπεδο προστασίας χάρη στην ΕΕ. Θα έχουν δικαίωμα επανόρθωσης για όλες τις αγορές που πραγματοποιούν, από ρούχα έως σύνθετα προϊόντα, όπως τα έξυπνα ρολόγια, ή όταν αγοράζουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, λογισμικό προστασίας από ιούς ή ηλεκτρονικά βιβλία.»

κ. Tudorel Toader, Υπουργός Δικαιοσύνης της Ρουμανίας

Η οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο θεσπίζει υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές που πληρώνουν για μια υπηρεσία, αλλά και για όσους παρέχουν δεδομένα με αντάλλαγμα την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν συγκεκριμένα ότι, εάν δεν είναι δυνατόν να διορθωθούν τα ελαττώματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ο καταναλωτής δικαιούται μείωση της τιμής ή πλήρη επιστροφή των χρημάτων. Επιπλέον, η περίοδος εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών.

Η οδηγία για την πώληση αγαθών θα ισχύει για όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των αγαθών με ψηφιακά στοιχεία (π.χ. έξυπνα ψυγεία). Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν ελάχιστη περίοδο εγγύησης δύο ετών (από την παραλαβή του αγαθού από τον καταναλωτή) και περίοδο ενός έτους για την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης υπέρ του καταναλωτή. Οι χώρες μπορούν να υπερβούν αυτά τα χρονικά όρια προκειμένου να διατηρήσουν το σημερινό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Επόμενα στάδια

Τα κείμενα θα υπογραφούν τώρα επισήμως και θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα. Τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία δύο ετών για τη μεταφορά των νέων κανόνων στο εθνικό τους δίκαιο.

Ιστορικό

Η οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο αφορά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και καλύπτει: δεδομένα που παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή (π.χ. μουσική, βίντεο on line, κ.λπ.), υπηρεσίες για τη δημιουργία, την επεξεργασία ή την αποθήκευση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή (π.χ. αποθήκευση στο υπολογιστικό νέφος), υπηρεσίες για κοινή χρήση δεδομένων (π.χ. Facebook, YouTube, κλπ.), καθώς και κάθε άλλο σταθερό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφορά ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. τα DVD). Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας DCD περιλαμβάνονται οι επιφυείς υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών (ΟΤΤ), οι συνδυαστικές συμβάσεις και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η οδηγία για την πώληση αγαθών αφορά όλες τις πωλήσεις αγαθών, ανεξαρτήτως του αν λαμβάνουν χώρα φυσικώς (σε καταστήματα), στο διαδίκτυο ή εξ αποστάσεως. Τα προϊόντα με ψηφιακή συνιστώσα (π.χ. έξυπνα ψυγεία ή έξυπνα ρολόγια) καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία.

Και οι δύο οδηγίες βασίζονται στην αρχή της μέγιστης εναρμόνισης, που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αποκλίνουν από τις απαιτήσεις. Ωστόσο, για ορισμένες πτυχές προβλέπεται κάποιο περιθώριο υπέρβασης των απαιτήσεων από τις χώρες της ΕΕ, κυρίως για να διατηρηθεί το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών που ήδη ισχύει σε εθνικό επίπεδο.

Οδηγία σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών

Οδηγία σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ

Πηγή: consilium.europa.eu

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.