Η ΕΕ λαμβάνει απόφαση για την εγκαθίδρυση του δικτύου ηλεκτρονικής υγείας

Τρίτη, 10 Ιανουάριος, 2012 | NEA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε απόφαση για το δίκτυο ηλεκτρονικής υγείας, όπως προβλέπονταν από την οδηγία (2011/24/EU) για τα δικαιώματα των ασθενών σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Για πρώτη φορά η νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνει διάταξη για την ηλεκτρονική υγεία με ξεκάθαρους στόχους για σύγχρονες, πρωτοπόρες λύσεις, οι οποίες θα προσφέρουν καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομικήπερίθαλψη σε όλους τους ευρωπαίους.

Το δίκτυο θα συγκεντρώσει όλες τις εθνικές αρχές που θα είναι υπεύθυνες για την ηλεκτρονική υγεία σε εθελοντική βάση, ώστε να εργαστούν με κοινούς προσανατολισμούς για την ηλεκτρονική υγεία. Στόχος είναι να διασφαλισθεί η ευρεία διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας στην ΕΕ και η χρήση της ηλεκτρονικής υγείας. Το δίκτυο ηλεκτρονικής υγείας θα μπορεί να μεταφέρει τα αποτελέσματα των αναρίθμητων ερευνητικών και πιλοτικών προγραμμάτων στη καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών, καθιστώντας τα προσβάσιμα σε αυτούς .

Η ηλεκτρονική υγεία:

-αφορά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μπορούν να βελτιώσουν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την παρακολούθηση και τη διαχείριση·

-μπορεί να έχει οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία με τη βελτίωση της πρόσβασης στην περίθαλψη και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του τομέα της υγείας·

-περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των ασθενών, των παρόχων υπηρεσιών υγείας, των νοσοκομείων, των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των δικτύων πληροφοριών υγείας· τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας· τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής· τις φορητές συσκευές παρακολούθησης ασθενών, το λογισμικό προγραμματισμού χειρουργείων, τη ρομποτική χειρουργική και τη βασική έρευνα για εικονική ανθρώπινη φυσιολογία.

Η ΕΕ στοχεύει στα εξής:

-να βελτιώσει την υγεία των πολιτών παρέχοντας πληροφορίες ικανές να σώσουν ζωές και διαδίδοντάς τις στις διάφορες χώρες μέσω εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας

-να βελτιώσει την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και την πρόσβαση σε αυτή με την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής υγείας στην πολιτική για την υγεία και τον συντονισμό των πολιτικών, χρηματοδοτικών και τεχνικών στρατηγικών των διαφόρων κρατών μελών

-να καταστήσει τα εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας αποτελεσματικότερα, φιλικότερα στον χρήστη και ευρύτερα αποδεκτά με την ενεργό συμμετοχή των επαγγελματιών και των ασθενών στη χάραξη και την υλοποίηση των σχετικών στρατηγικών.

Ανάπτυξη του πλαισίου

Βασικά έγγραφα  για την ηλεκτρονική υγεία

Δράσεις υποστήριξης

Στήριξη έργων στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας

Βελτίωση της πληροφόρησης για την υγεία

Μέσω της δικτυακής πύλης της ΕΕ για τη δημόσια υγεία

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.