Γραφεία συμψηφισμού: Η Προεδρία και το Κοινοβούλιο καταλήγουν σε πολιτική συμφωνία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Τετάρτη, 24 Ιούνιος, 2020 | NEA

Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΗ ΕΕ ενισχύει τους κανόνες της για να καταστήσει τα γραφεία συμψηφισμού ασφαλέστερα και να αντιμετωπίσει τον συστημικό κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από την πιθανή πτώχευσή τους.

Η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία σχετικά με ένα κοινό σύνολο κανόνων για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (CCP) και τις αρχές τους για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση οικονομικών δυσχερειών. Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών, η πολιτική συμφωνία θα υποβληθεί προς έγκριση από τους πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ.

«Το σημερινό πλαίσιο, που χαρακτηρίζεται από σημαντική αστάθεια και αβεβαιότητα, μας υπενθυμίζει τις ζωτικές λειτουργίες που διαδραματίζουν τα γραφεία συμψηφισμού για να καταστήσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές μας ασφαλέστερες. Με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης πτώχευσής τους, προσθέτουμε ένα ουσιαστικό μέρος της νομοθεσίας για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα.» κ. Zdravko Maric, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Κροατίας

Οι προτεινόμενοι κανόνες έχουν ως στόχο να παράσχουν στις εθνικές αρχές τα κατάλληλα εργαλεία για τη διαχείριση των κρίσεων και την αντιμετώπιση καταστάσεων που αφορούν πτωχεύσεις βασικών υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών Βασίζονται στις ίδιες αρχές με το πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης που ισχύει για τις τράπεζες.

Κύριοι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι:

– να μειωθεί η πιθανότητα πτώχευσης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, με τη θέσπιση αποτελεσματικών κινήτρων για ορθή διαχείριση του κινδύνου·

– σε περίπτωση που προκύψει χρηματοοικονομική δυσχέρεια, να διατηρούνται οι κρίσιμες λειτουργίες των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, να διατηρείται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να αποφεύγεται η επιβάρυνση των φορολογουμένων με το κόστος που συνδέεται με την αναδιάρθρωση ή την εξυγίανση.

Οι νέοι κανόνες λαμβάνουν υπόψη τον παγκόσμιο και συστημικό χαρακτήρα των κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Θα προβλέπουν στενό συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών στο πλαίσιο των «σωμάτων εξυγίανσης», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις εξυγίανσης εφαρμόζονται με συνεκτικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στα επηρεαζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η ανάκαμψη και η εξυγίανση θα βασίζονται σε προσέγγιση 3 σταδίων:

– Πρώτον, πρόληψη και προετοιμασία: Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και οι αρχές εξυγίανσης θα οφείλουν να καταρτίζουν σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης για τον τρόπο χειρισμού οποιασδήποτε μορφής χρηματοοικονομικής δυσχέρειας που θα υπερέβαινε τους υφιστάμενους πόρους του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Εάν οι αρχές εξυγίανσης εντοπίσουν εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, μπορούν να απαιτήσουν από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

– Δεύτερον, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να λαμβάνουν μέτρα αποκατάστασης, σύμφωνα με ορισμένους δείκτες βιωσιμότητας και βάσει του εκπονημένου σχεδίου ανάκαμψης. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι προσκλήσεις καταβολής μετρητών σε μη υπερήμερα εκκαθαριστικά μέλη, η μείωση της αξίας των εξασφαλίσεων που παρέχονται καθημερινά στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (οι αποκαλούμενες περικοπές περιθωρίων διαφορών αποτίμησης) και η χρήση των ιδίων πόρων του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Επιπλέον, οι εποπτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε πρώιμο στάδιο, δηλαδή προτού τα προβλήματα καταστούν κρίσιμα και η οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί ανεπανόρθωτα. Για παράδειγμα, θα είναι σε θέση να απαιτούν από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις στο σχέδιο ανάκαμψής του ή να επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική του ή στη νομική ή επιχειρησιακή δομή του.

– Τέλος, στην απίθανη περίπτωση πτώχευσης ενός κεντρικού αντισυμβαλλομένου, οι εθνικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν σε εργαλεία εξυγίανσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται η (μερική) καταγγελία σύμβασης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, η περικοπή περιθωρίων διαφορών αποτίμησης η απομείωση κεφαλαίου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, η πρόσκληση καταβολής μετρητών προς τα εκκαθαριστικά μέλη, η πώληση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή τμημάτων της επιχείρησής του ή η δημιουργία ενός μεταβατικού κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Ενώ σε ορισμένες μόνον περιπτώσεις μπορεί να παρέχεται έκτακτη δημόσια στήριξη ως έσχατη λύση, ο σκοπός των δράσεων εξυγίανσης είναι η ελαχιστοποίηση του βαθμού στον οποίο το κόστος της πτώχευσης ενός κεντρικού αντισυμβαλλομένου βαρύνει τους φορολογουμένους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι μέτοχοι αναλαμβάνουν ανάλογο μέρος των ζημιών και ότι η απόσβεση των κεφαλαίων του φορολογουμένου υλοποιείται στο μέτρο του δυνατού.

Με ορισμένες περιορισμένες εξαιρέσεις, το νέο πλαίσιο θα αρχίσει να ισχύει 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, ώστε να δοθεί χρόνος για τη θέσπιση όλων των μέτρων εφαρμογής και προκειμένου οι συμμετέχοντες στην αγορά να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19, οι συννομοθέτες συμφώνησαν ότι είναι σκόπιμο να δοθεί ένα επιπλέον έτος στους τόπους διαπραγμάτευσης και τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που προσφέρουν υπηρεσίες συναλλαγών και συμψηφισμού διαπραγματεύσιμων παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων προκειμένου να αρχίσουν να εφαρμόζουν κανόνες ανοικτής πρόσβασης στον κανονισμό MIFIR. Ως εκ τούτου, το καθεστώς ανοικτής πρόσβασης θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 4η Ιουλίου 2021.

Ιστορικό

Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι διευκολύνουν τις συναλλαγές τίτλων και παραγώγων με τη συγκέντρωση και την τυποποίηση όλων των σταδίων που οδηγούν στην πληρωμή. Παίζουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου καθώς παρεμβάλλονται μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή εγγυώμενοι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι επεξεργάζονται κάθε μέρα σημαντικούς και συνεχώς αυξανόμενους όγκους συναλλαγών παραγώγων. Επί του παρόντος, 13 κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι εγκατεστημένοι και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην ΕΕ, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο τοπίο διακανονισμού.

Επόμενα βήματα

Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών, το κείμενο θα υποβληθεί στους Μόνιμους Αντιπροσώπους προς έγκριση, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία υπό τη μορφή θέσης του Συμβουλίου (αντικείμενο προηγούμενης διαπραγμάτευσης) σε πρώτη ανάγνωση. Στη συνέχεια θα ελεγχθεί από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα κληθούν να εγκρίνουν τον προτεινόμενο κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ (διαδικασία συχνά αποκαλούμενη «συμφωνία σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση»).

Πηγή : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Φωτογραφία από : Ευρωπαϊκή Επιτροπή

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.