Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ: 1 Ιουλίου – 31 Δεκεμβρίου 2020

Τετάρτη, 1 Ιούλιος, 2020 | NEA

Οι προτεραιότητες της γερμανικής Προεδρίας έχουν ως γνώμονα το σύνθημά της: «Μαζί για την ανάκαμψη της Ευρώπης».

Το πρόγραμμα της Προεδρίας επικεντρώνεται στους εξής βασικούς τομείς:

-μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης του κορωνοϊού καθώς και οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη

-μία ισχυρότερη και πιο καινοτόμος Ευρώπη

-μία δίκαιη Ευρώπη

-μία βιώσιμη Ευρώπη

-μία ασφαλής Ευρώπη με κοινές αξίες

-μία ισχυρή Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη

Η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα επικεντρωθεί άμεσα στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19: στην καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού, τη στήριξη της ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. Για να γίνει αυτό εφικτό, η Γερμανία έχει δεσμευθεί υπέρ της από κοινού εγκεκριμένης δράσης, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και των κοινών αξιών.

 

Τα καθήκοντα της Προεδρίας

Η Προεδρία είναι υπεύθυνη για την προώθηση των εργασιών του Συμβουλίου σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του θεματολογίου της ΕΕ, την ομαλή διεξαγωγή της νομοθετικής διαδικασίας και τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό, η Προεδρία πρέπει να ενεργεί ως έντιμος και αμερόληπτος διαμεσολαβητής.

Η Προεδρία έχει δύο βασικά καθήκοντα:

1. Προγραμματισμός και προεδρία των συνόδων του Συμβουλίου και των συνεδριάσεων των προπαρασκευαστικών του οργάνων

Η Προεδρία προεδρεύει των συνόδων των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου (πλην του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων) και των συνεδριάσεων των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι μόνιμες επιτροπές όπως η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) καθώς και οι επιτροπές και ομάδες που χειρίζονται πολύ ειδικά θέματα.

Η Προεδρία μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων καθώς και για τη σωστή εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού και των μεθόδων εργασίας του Συμβουλίου.

Επίσης, οργανώνει τις διάφορες επίσημες και άτυπες συναντήσεις στις Βρυξέλλες και στη χώρα της εκάστοτε Προεδρίας.

2. Εκπροσώπηση του Συμβουλίου στις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Η Προεδρία εκπροσωπεί το Συμβούλιο στις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ειδικότερα με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ρόλος της Προεδρίας είναι να επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας επί των νομοθετικών φακέλων μέσω τριμερών διαλόγων, άτυπων διαπραγματεύσεων και συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής.

Η Προεδρία συνεργάζεται στενά με:

-τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

-τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

Υποστηρίζει τις εργασίες τους και ενίοτε μπορεί να της ζητηθεί να επιτελέσει ορισμένα καθήκοντα αντί του Ύπατου Εκπροσώπου, όπως για παράδειγμα να εκπροσωπήσει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να προεδρεύσει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων όταν συζητούνται θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής.

 

Πηγήconsilium.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.