Φορολογία: Το Συμβούλιο συμφωνεί για την αναβολή ορισμένων φορολογικών κανόνων

Παρασκευή, 26 Ιούνιος, 2020 | NEA

Photo by Markus Spiske on UnsplashΓια την αντιμετώπιση των σοβαρών διαταραχών που προκαλούνται από την πανδημία COVID-19, η ΕΕ θα παράσχει περισσότερο χρόνο για τη συμμόρφωση προς τους κανόνες σχετικά με τη διασυνοριακή υποβολή στοιχείων και ανταλλαγής πληροφοριών και τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (DAC)

Το Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση της DAC επιτρέποντας στα κράτη μέλη να αναβάλουν έως και 6 μήνες την προθεσμία για την υποβολή και ανταλλαγή των ακόλουθων πληροφοριών:

-αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, των οποίων οι δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι σε άλλο κράτος μέλος·

-δηλωτέες ρυθμίσεις διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού.

Η σοβαρή διαταραχή που έχουν προκαλέσει η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα εγκλεισμού στις δραστηριότητες πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, φορολογικών συμβούλων και φορολογικών αρχών έχει παρεμποδίσει την έγκαιρη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

Ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, η τροποποιημένη οδηγία προβλέπει επίσης τη δυνατότητα, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, να παρατείνει άπαξ το Συμβούλιο την περίοδο αναβολής, για μέγιστο διάστημα τριών επιπλέον μηνών.

Ωστόσο, όλες οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται και να ανταλλάσσονται από τις φορολογικές αρχές εντός των παραταθεισών προθεσμιών.

-Κείμενο της τροποποίησης της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία, όπως εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2020

ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Οι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία ως προς την εξάμηνη αναβολή της εφαρμογής του καθεστώτος ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις διαδικτυακές εταιρείες — από της 1ης Ιουλίου 2021, αντί της 1ης Ιανουαρίου 2021.

Η αναβολή θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο χωρίς περαιτέρω συζήτηση μόλις το κείμενο υποβληθεί σε νομικό και γλωσσικό έλεγχο.

 

Πηγήconsilium.europa.eu/el

Photo by Markus Spiske on Unsplash

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.