Φορολογία: Το Συμβούλιο προσθέτει τη Ντομίνικα στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας και διαγράφει τα Μπαρμπάντος

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος, 2021 | NEA

photo by The New York Public Library Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, αποφασίζοντας να προσθέσει την Ντομίνικα στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας (παράρτημα Ι των συμπερασμάτων) και να διαγράψει τα Μπαρμπάντος από τον κατάλογο αυτόν.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει περιοχές δικαιοδοσίας σε όλον τον κόσμο που είτε δεν συμμετέχουν σε εποικοδομητικό διάλογο με την ΕΕ για τη διαχείριση της φορολογίας είτε δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις ώστε να συμμορφωθούν με τα αντικειμενικά κριτήρια χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης. Τα κριτήρια αυτά αφορούν τη φορολογική διαφάνεια, τη δίκαιη φορολόγηση και την εφαρμογή των διεθνών προτύπων για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών.

Οι αλλαγές στον κατάλογο έγιναν με βάση τις αξιολογήσεις που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών (Παγκόσμιο Φόρουμ) όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος. Για τους σκοπούς του καταλόγου, η ΕΕ απαιτεί οι περιοχές δικαιοδοσίας να συμμορφώνονται τουλάχιστον «σε μεγάλο βαθμό» με το διεθνές πρότυπο διαφάνειας και την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος (EOIR).

Η Ντομίνικα συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της ΕΕ, καθώς αξιολογήθηκε από το Παγκόσμιο Φόρουμ ως «συμμορφούμενη εν μέρει» και δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό.

Τα Μπαρμπάντος προστέθηκαν στον κατάλογο της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2020, αφού αξιολογήθηκαν από το Παγκόσμιο Φόρουμ ως «συμμορφούμενα εν μέρει». Επί του παρόντος το Παγκόσμιο Φόρουμ διεξάγει συμπληρωματική επανεξέταση στη χώρα η οποία, ως εκ τούτου, έχει μεταφερθεί στο έγγραφο με τίτλο «Κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ» (παράρτημα ΙΙ των συμπερασμάτων του Συμβουλίου) εν αναμονή του αποτελέσματος της επανεξέτασης.

Άλλες αναπροσαρμογές

Στο έγγραφο «Κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ» που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ των συμπερασμάτων, προσδιορίζονται οι περιοχές δικαιοδοσίας που δεν συμμορφώνονται ακόμη με όλα τα διεθνή φορολογικά πρότυπα, αλλά έχουν αναλάβει επαρκείς δεσμεύσεις για την εφαρμογή των αρχών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης. Το έγγραφο αυτό αναπροσαρμόσθηκε επίσης σήμερα ώστε να ληφθούν υπόψη διάφορες άλλες αλλαγές που ενέκρινε το Συμβούλιο.

Το Μαρόκο, η Ναμίμπια και η Αγία Λουκία διεγράφησαν από το έγγραφο, καθώς εκπλήρωσαν όλες τις δεσμεύσεις τους. Η Τζαμάικα προστέθηκε επειδή δεσμεύτηκε να τροποποιήσει ή να καταργήσει το επιζήμιο φορολογικό της καθεστώς (καθεστώς ειδικής οικονομικής ζώνης) έως το τέλος του 2022.

Δόθηκε παράταση της προθεσμίας στην Αυστραλία και την Ιορδανία προκειμένου να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους ενόσω εκκρεμεί η αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεών τους από το φόρουμ του ΟΟΣΑ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές. Οι Μαλδίβες διαθέτουν τέσσερις επιπλέον μήνες για να επικυρώσουν την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής.

Ζητήθηκε από την Τουρκία να επιλύσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα όσον αφορά την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών με όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία αναμένεται να δεσμευτεί σε υψηλό πολιτικό επίπεδο έως τις 31 Μαΐου 2021 ότι θα ενεργοποιήσει όντως την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τα 27 κράτη μέλη έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Ιστορικό

Ο ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Αποτελεί μέρος της εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για τη φορολόγηση και σκοπός του είναι να συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι περιοχές δικαιοδοσίας αξιολογούνται βάσει δέσμης κριτηρίων που καθόρισε το Συμβούλιο το 2016. Τα κριτήρια αυτά αφορούν τη φορολογική διαφάνεια, τη δίκαιη φορολόγηση και την εφαρμογή των διεθνών προτύπων για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών. Η επεξεργασία του καταλόγου είναι μια δυναμική διαδικασία και ο κατάλογος έχει αναθεωρηθεί πολλές φορές. Από το 2020 αναπροσαρμόζεται δύο φορές τον χρόνο.

Ο κατάλογος παρατίθεται στο παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Στα συμπεράσματα περιλαμβάνεται επίσης ένα έγγραφο με τίτλο «Κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ» (παράρτημα ΙΙ) όπου προσδιορίζονται οι περιοχές δικαιοδοσίας που δεν συμμορφώνονται ακόμη προς όλα τα διεθνή φορολογικά πρότυπα αλλά έχουν αναλάβει επαρκείς δεσμεύσεις για τη μεταρρύθμιση των φορολογικών πολιτικών τους.

Ο κατάλογος αναπροσαρμόσθηκε τον Φεβρουαρίου του 2021 και έκτοτε περιλαμβάνει 12 μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας (παράρτημα I): Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι, Αμερικανική Σαμόα, Ανγκουίλα, Βανουάτου, Γκουάμ, Ντομίνικα, Παλάου, Παναμάς, Σαμόα, Σεϋχέλλες, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Φίτζι.

Επιπλέον, εννέα περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευτεί να μεταρρυθμίσουν τις φορολογικές πολιτικές τους και επί του παρόντος περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ» (παράρτημα II): Αυστραλία, Μπαρμπάντος, Μποτσουάνα, Εσουατίνι, Τζαμάικα, Ιορδανία, Μαλδίβες, Ταϊλάνδη και Τουρκία.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου καταρτίζονται από την ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» του Συμβουλίου, η οποία είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση των φορολογικών μέτρων στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφίες: The New York Public Library 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.