Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία με τίτλο «Τέρμα στην απάτη και την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ» Βρυξέλλες

Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος, 2018 | Europe Direct

Το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Τέρμα στην απάτη και την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ».

Η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών ζητά την εφαρμογή ενισχυμένων ελέγχων και αυστηρότερων κυρώσεων στα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Στην απόφαση του Σώματος επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν δηλώσεις υποστήριξης με την προϋπόθεση ότι θα στηρίζουν προτάσεις που δεν προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ των κρατών μελών αποκλειστικά και μόνο με βάση τη συμμετοχή τους ή μη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό οφείλεται στο ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, οι νομικές πράξεις δεν μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ των κρατών μελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το αν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία. Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει όταν δικαιολογείται αντικειμενικά, για παράδειγμα αν υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Η απόφαση της Επιτροπής να καταχωρίσει την πρωτοβουλία αφορά μόνο το νομικά παραδεκτό της πρότασης. Κατά το παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν αναλύει την ουσία της πρότασης.

Η καταχώριση της πρωτοβουλίας αυτής θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, ημερομηνία από την οποία θα ξεκινήσει η δωδεκάμηνη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών υποστήριξης από τους διοργανωτές της. Εάν η πρωτοβουλία συγκεντρώσει, μέσα σε ένα έτος, ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει εντός τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών θεσπίστηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και δρομολογήθηκαν ως ένα εργαλείο μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Εγκαινιάστηκαν τον Απρίλιο του 2012, όταν άρχισε να ισχύει ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις της Συνθήκης.

Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών της ΕΕ να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς στους οποίους έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για το παραδεκτό μιας πρωτοβουλίας, όπως προβλέπονται στον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η προτεινόμενη δράση δεν πρέπει να ευρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, δεν πρέπει να είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη ούτε να αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με τίτλο «Τέρμα στην απάτη και την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ» («Stop fraud and abuse of EU funds») (ενεργό από τις 27 Σεπτεμβρίου)

Άλλες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πηγή: europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.