Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία με τίτλο «Σταματήστε την ασιτία του 8 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού!»

Πέμπτη, 19 Ιούλιος, 2018 | NEA

Το Κολλέγιο των Επιτρόπων αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Σταματήστε την ασιτία του 8 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού».

Οι αναφερόμενοι στόχοι της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών είναι «να ωθήσει τις κυβερνήσεις να ασχοληθούν επειγόντως με το πρόβλημα της πείνας» και «να τονίσει ότι η ευθύνη για την εξάλειψη του προβλήματος εναπόκειται στις κυβερνήσεις». Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας έχουν καθορίσει έναν λεπτομερή κατάλογο δράσεων για τις οποίες καλούν την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις. Σε αυτές συγκαταλέγονται δράσεις όπως η δημιουργία ενός προγράμματος για την παροχή κουπονιών τροφίμων και η μεταρρύθμιση των γεωργικών αγορών παραγώγων, καθώς και ένα νέο σύστημα ταξινόμησης για τα απορρίμματα τροφίμων με συναφείς στόχους και κανόνες επεξεργασίας.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταχωρίσει την πρωτοβουλία αφορά μόνο το νομικά παραδεκτό της πρότασης. Η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει σε αυτό το στάδιο την ουσία της πρότασης.

Η καταχώριση της πρωτοβουλίας αυτής θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2018, οπότε θα αρχίσει μια διαδικασία διάρκειας ενός έτους για τη συλλογή υπογραφών υποστήριξης από τους διοργανωτές της. Εάν η πρωτοβουλία συγκεντρώσει μέσα σε ένα έτος ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει εντός τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να εξηγήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών θεσπίστηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και δρομολογήθηκαν ως ένα εργαλείο μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Εγκαινιάστηκαν τον Απρίλιο του 2012, όταν άρχισε να ισχύει ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις της Συνθήκης.

Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών της ΕΕ να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς στους οποίους έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

Οι προϋποθέσεις για το παραδεκτό μιας πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, είναι ότι η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, ότι δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και ότι δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Σταματήστε την ασιτία»

Άλλες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Παράρτημα — Βασικές προτάσεις της πρωτοβουλίας «Σταματήστε την ασιτία»

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας εξέθεσαν τα λεπτομερή αιτήματα για την ανάληψη δράσεων που επιδιώκουν από την Επιτροπή στην πρότασή τους, η οποία είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά εδώ. Τα αιτήματα κατανέμονται σε πέντε κατηγορίες:

-Να εξαλειφθεί η νοοτροπία των απορριμμάτων γεγονός που θα αποφέρει 44 εκατομμύρια τόνους τροφίμων εντός δύο ετών.

-Να εφαρμοστεί ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που θα αποφέρει 30 δισ. ευρώ ετησίως.

-Το πρόβλημα της πείνας θα πρέπει να επιλυθεί από τις δημόσιες αρχές και όχι από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

-Πρόταση σχετικά με την κερδοσκοπία στον τομέα των τροφίμων.

-Ποιοτική πρόταση

To Δελτίο τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ (Press Release in English)

Πηγή: ec.europa.eu