Ετήσιες εκθέσεις για το οικονομικό έτος 2015

Τρίτη, 1 Νοέμβριος, 2016 | NEA

annual-report-2015Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ και διατυπώνει γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών, καθώς και σχετικά με τη συμμόρφωση των πράξεων εσόδων και δαπανών με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις.

Οι δαπάνες στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ ανήλθαν συνολικά σε 145,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015, ή σε περίπου 285 ευρώ ανά πολίτη. Οι δαπάνες αυτές ανέρχονται στο 1 % περίπου του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ και αντιστοιχούν στο 2 % περίπου των συνολικών δημόσιων δαπανών των κρατών μελών της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ εγκρίνεται ετησίως, στο πλαίσιο επταετών δημοσιονομικών πλαισίων, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των δαπανών του προϋπολογισμού αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από κοινού με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ. Ωστόσο, για το 80 % περίπου των δαπανών – ως επί το πλείστον στους τομείς της γεωργίας και της συνοχής – η αρμοδιότητα αυτή είναι επιμερισμένη με τα κράτη μέλη.

Οι ελεγκτές μας υποβάλλουν σε ελεγκτικές δοκιμασίες δείγματα πράξεων με σκοπό τη διατύπωση στατιστικών εκτιμήσεων για τον βαθμό στον οποίο τα έσοδα και οι διάφοροι τομείς δαπανών (ομάδες τομέων πολιτικής) περιέχουν σφάλματα.

Πηγή: eca.europa.eu

             



Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.