Εργασία στην Ε.Ε: Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουμε

Σάββατο, 12 Ιανουάριος, 2019 | NEA

Τα όργανα της ΕΕ απασχολούν πάνω από 40.000 άνδρες και γυναίκες από τα 28 κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει «ανοικτούς διαγωνισμούς» για την επιλογή μόνιμου και έκτακτου προσωπικού. Εκτός από το μόνιμο προσωπικό, η ΕΕ απασχολεί επίσης συμβασιούχους και έκτακτους υπαλλήλους, ενώ παράλληλα προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης και διατηρεί βάσεις δεδομένων με εμπειρογνώμονες ανά τομέα.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) αποτελεί τον πρώτο σταθμό για όποιον επιθυμεί να εργαστεί στα όργανα της ΕΕ. Στον ιστότοπό της περιγράφεται η διαδικασία επιλογής και δίνονται συμβουλές για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς.

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού

Η EPSO διοργανώνει «ανοικτούς διαγωνισμούς» για την επιλογή των μόνιμων υπαλλήλων. Με τους διαγωνισμούς αξιολογούνται οι δεξιότητες των υποψηφίων μέσα από μια σειρά δοκιμασιών και αξιολογήσεων, και διασφαλίζεται ότι επιλέγονται οι άριστοι. Κάθε χρόνο διοργανώνονται διαγωνισμοί για διοικητικούς υπαλλήλους, διερμηνείς και μεταφραστές, γραμματείς και άλλες κατηγορίες υπαλλήλων.

Μέσω της EPSO προσλαμβάνεται το προσωπικό όλων των οργάνων της ΕΕ:

-Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έδρα τις Βρυξέλλες (Βέλγιο), το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο (Γαλλία).

-Συμβούλιο της ΕΕ – με έδρα τις Βρυξέλλες

-Ευρωπαϊκή Επιτροπή – με έδρα τις Βρυξέλλες (Βέλγιο) και το Λουξεμβούργο. Η Επιτροπή είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης μεταξύ των οργάνων της ΕΕ, με υπαλλήλους στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο. Διαθέτει θέσεις για ειδικούς, π.χ. για άτομα με εξειδίκευση στις θετικές επιστήμες, τις γλώσσες ή τους κλάδους στατιστικής/οικονομικών.

-Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – με έδρα το Λουξεμβούργο

-Ελεγκτικό Συνέδριο – με έδρα το Λουξεμβούργο

-Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – με έδρα τις Βρυξέλλες

-Επιτροπή των Περιφερειών – με έδρα τις Βρυξέλλες

-Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής – με έδρα το Στρασβούργο

-Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων – με έδρα τις Βρυξέλλες.

Για οποιοδήποτε όργανο κι αν ενδιαφέρεστε, η διαδικασία επιλογής και ο τύπος της σύμβασης εργασίας είναι ίδια.

 

Οι μόνιμοι υπάλληλοι

Οι μόνιμοι υπάλληλοι διακρίνονται σε διοικητικούς υπαλλήλους και σε βοηθούς.

-Διοικητικοί υπάλληλοι (AD)

Οι διοικητικοί υπάλληλοι (AD) ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χάραξη πολιτικών και την παρακολούθηση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την ανάλυση στοιχείων και τη συμβουλευτική υποστήριξη. Σε γενικές γραμμές, για να γίνετε δεκτός σε διαγωνισμό για διοικητικούς υπαλλήλους πρέπει να έχετε ολοκληρώσει (τουλάχιστον) τριετή κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών.

-Βοηθοί (AST)

Οι βοηθοί (AST) συνήθως έχουν υποστηρικτικά καθήκοντα και είναι πολύ σημαντικοί για την εσωτερική διοίκηση των οργάνων. Σε γενικές γραμμές, για να γίνετε δεκτός σε διαγωνισμό για βοηθούς πρέπει να έχετε ολοκληρώσει (τουλάχιστον) κύκλο δευτεροβάθμιων σπουδών.

 

Άλλες διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης

-Συμβασιούχοι

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για συγκεκριμένες χειρωνακτικές εργασίες ή διοικητικά καθήκοντα. Γενικά, οι συμβάσεις αυτές είναι ορισμένου χρόνου και συνήθως συνάπτονται αρχικά για 6-12 μήνες.

-Έκτακτοι υπάλληλοι

Οι έκτακτοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για εξειδικευμένα ή προσωρινά καθήκοντα, με σύμβαση που διαρκεί έξι χρόνια το πολύ. Οι κενές θέσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο της EPSO και στους ιστότοπους των οργάνων και οργανισμών.

-Προσωρινοί υπάλληλοι

Ορισμένα όργανα προσλαμβάνουν επίσης τοπικούς προσωρινούς υπαλλήλους για μέγιστο διάστημα έξι μηνών, κυρίως για θέσεις γραμματέα. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσληψη γίνεται μέσω εταιρειών υπεκμίσθωσης εργαζομένων.

-Πρακτική άσκηση

Εφτά όργανα προσλαμβάνουν επίσης ασκουμένους για πρακτική άσκηση (σταζ) διάρκειας από τρεις έως έξι μήνες. Οι ασκούμενοι, γνωστοί και ως σταζιέρ, μπορεί να είναι φοιτητές, απόφοιτοι πανεπιστημίου ή γλωσσομαθείς, και τους ανατίθενται καθήκοντα παρόμοια με εκείνα των χαμηλόβαθμων μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων. Η επιλογή τους γίνεται από τα ίδια τα όργανα (όχι από την EPSO).

-Ανάθεση συμβάσεων

Για ειδικές θέσεις (συντήρησηςεστίασης, κ.λπ.), οι προσλήψεις γίνονται μέσω εξωτερικών υπεργολάβων που επιλέγονται με ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών. Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες ανάθεσης συμβάσεων για περισσότερες πληροφορίες.

-Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Είναι συνήθως εθνικοί δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι αποσπώνται για συγκεκριμένο διάστημα σε ένα όργανο της ΕΕ για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να γνωρίσουν από κοντά τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ΕΕ. Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται με ειδική διαδικασία, στην οποία δεν συμμετέχει η EPSO. Η μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας σας στην ΕΕ μπορεί να σας ενημερώσει για το θέμα αυτό.

-Διερμηνείς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το καθένα τη δική του υπηρεσία διερμηνείας. Η επιλογή μόνιμων διερμηνέων (μέσω γενικών διαγωνισμών που διοργανώνει η EPSO) και εξωτερικών διερμηνέων μέσω διοργανικής δοκιμασίας διαπίστευσης) πραγματοποιείται από κοινού.

-Εμπειρογνώμονες της ΕΕ

Η ΕΕ διατηρεί βάσεις δεδομένων με τα ονόματα και την ειδίκευση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα όργανα και τους οργανισμούς σε συγκεκριμένους τομείς. Οι εμπειρογνώμονες δημιουργούν και ενημερώνουν οι ίδιοι το προφίλ τους, το οποίο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, σημειώνοντας στοιχεία για την επαγγελματική πείρα, την εκπαίδευση και τις δεξιότητές τους. Τις βάσεις αυτές συντηρούν τα επιμέρους όργανα και οι οργανισμοί (και όχι η EPSO). Για παράδειγμα, η υπηρεσία παροχής πληροφοριών για την κοινοτική έρευνα και ανάπτυξη (CORDIS)διαθέτει βάση δεδομένων με εμπειρογνώμονες που εργάζονται για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την έρευνα.

 

Για να δεις ποιες θέσεις είναι ανοιχτές τώρα, πάτησε εδώ.

Καλή επιτυχία!

 

Πηγή: europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.