Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων: μετάβαση από την ΕΕ των 28 στην ΕΕ των 27

Τρίτη, 6 Νοέμβριος, 2018 | NEA

Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν εντολή με βάση την οποία η Προεδρία θα διαπραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέους κανόνες για μια ομαλή μετάβαση όσον αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ.

Με το κείμενο που συμφωνήθηκε, οι κατασκευαστές μηχανοκίνητων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που κατέχουν έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ενωσιακή έγκριση τύπου (δηλαδή έγκριση τύπου από αρχή έγκρισης κράτους μέλους της ΕΕ των 27), εφόσον υποβάλουν τη σχετική αίτηση πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Το σχέδιο κανονισμού ορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση ενωσιακής έγκρισης τύπου καθώς και τα αποτελέσματά της όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία τέτοιων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων.

Αναφέρει επίσης ότι η αρχή που εκδίδει την ενωσιακή έγκριση τύπου θα αναλάβει την ευθύνη για τη συμμόρφωση κατά τη χρήση, τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης και τις ενδεχόμενες ανακλήσεις οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν διατεθεί στην αγορά με βάση την έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες τέλους σειράς που παράχθηκαν με βάση έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου, σε περίπτωση που αυτή έχει καταστεί άκυρη λόγω της χορήγησης ενωσιακής έγκρισης τύπου, θα είναι δυνατή η διάθεση στην αγορά, η ταξινόμηση και η θέση σε κυκλοφορία έως την ημερομηνία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

 

Πηγή: consilium.europa

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.