Έγκριση των λογαριασμών της ΕΕ για 10η συνεχή χρονιά από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Κυριακή, 1 Οκτώβριος, 2017 | NEA

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πιστοποίησε για 10η συνεχή χρονιά την καλή κατάσταση των ετήσιων λογαριασμών της ΕΕ, τους οποίους έκρινε αληθείς και ακριβείς.

Επίσης, το Συνέδριο εντόπισε λιγότερα σφάλματα σε όλους τους τομείς δαπανών από ό, τι στο παρελθόν, και το τελικό συνολικό επίπεδο σφάλματος για το 2016 είναι σαφώς χαμηλότερο από εκείνο του προηγούμενου έτους. Για το ήμισυ περίπου των δαπανών της ΕΕ, το ποσοστό σφάλματος δεν έφθασε καν το επίπεδο που θεωρείται από το Συνέδριο ουσιώδες. Δεν διαπιστώθηκε κανένα σφάλμα όσον αφορά το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού. Αυτό επέτρεψε στο Δικαστήριο να αναβαθμίσει, για πρώτη φορά, τη γνώμη του σχετικά με τις πληρωμές και να διατυπώσει «γνώμη με επιφύλαξη».

Ο κ. Γκίντερ Έτινγκερ, Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, δήλωσε τα εξής: «Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου δείχνει ότι οι προσπάθειές μας αποδίδουν καρπούς – οι δαπάνες της ΕΕ γίνονται ακόμη αποτελεσματικότερες, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Βεβαίως, δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ – θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους, διότι κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ μετράει

Στην ετήσια έκθεσή του για το 2016, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει τις σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Επίσης, το Συνέδριο ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στις επιδόσεις και στην απλούστευση, εγκρίνοντας επομένως την κατεύθυνση της πορείας της Επιτροπής.

Απλούστευση – ένα μέσο για την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων

Οι απλούστεροι κανόνες περιορίζουν τα σφάλματα και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της ΕΕ. Τον Σεπτέμβριο του 2016, η Επιτροπή παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για την απλούστευση των δημοσιονομικών κανόνων της. Οι διαπραγματεύσεις για την τελική δέσμη κανόνων συνεχίζονται επί του παρόντος μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ενώ η έγκρισή τους αναμένεται σύντομα.

Οι προσπάθειες της Επιτροπής δεν σταματούν εδώ. Η περαιτέρω απλούστευση είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων για τον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, τις οποίες προκάλεσε η δημοσίευση του εγγράφου προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ τον Ιούνιο του 2017. Για την περαιτέρω τροφοδότηση της συζήτησης, νωρίτερα κατά το τρέχον έτος, ομάδα ανεξάρτητων πολιτικών εμπειρογνωμόνων, υπό την προεδρία του πρώην Επιτρόπου κ. Σιμ Κάλλας, υπέβαλε επιπλέον προτάσεις σχετικά με τον τρόπο απλούστευσης της πρόσβασης στα ταμεία της ΕΕ στο μέλλον.

Προστιθέμενη αξία των δαπανών της ΕΕ

Ένας σημαντικός τρόπος για να καταστούν αποτελεσματικότερες οι δαπάνες της ΕΕ είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ παράγει προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας σε μια περίοδο που η ΕΕ δραστηριοποιείται περισσότερο από ποτέ για την προστασία, την ενδυνάμωση και την υπεράσπιση των πολιτών της, ενώ οι πόροι της έχουν φτάσει στα όριά τους. Ο τρόπος παραγωγής υψηλότερης προστιθέμενης αξίας της ΕΕ είναι ένα από τα βασικά ζητήματα στη συζήτηση για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ. Σκοπός της διάσκεψης σχετικά με το ίδιο θέμα, την οποία διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ήταν να βρεθούν πιθανές απαντήσεις.

Εντατικοποίηση των εργασιών με τα κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται το 80 % των δαπανών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ και η Επιτροπή συνεργάζεται στενά μαζί τους για να διασφαλίσει ότι τα χρήματα δαπανώνται κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η Επιτροπή ανταλλάσσει ορθές πρακτικές, καθοδηγεί και διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης για τις εθνικές αρχές που δαπανούν κονδύλια της ΕΕ επί τόπου. Ο στόχος είναι να αποτραπεί η εμφάνιση σφαλμάτων – να πειστούν τα κράτη μέλη να εντοπίζουν, να αναφέρουν και να διορθώνουν τυχόν παρατυπίες εγκαίρως, ώστε να μην κινδυνεύουν να χάσουν τα ποσά τα οποία δικαιούνται.

Ανάκτηση κονδυλίων της ΕΕ εάν δεν δαπανώνται σωστά

Εάν, ωστόσο, οι πόροι της ΕΕ δεν έχουν δαπανηθεί σωστά, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα διόρθωσης – το 2016 η Επιτροπή ανέκτησε 3,4 δισ. ευρώ. Στην ετήσια έκθεση του 2016 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις, η Επιτροπή εκτίμησε ότι, λαμβανομένου υπόψη του αντικτύπου των μελλοντικών διορθώσεων και ανακτήσεων, το πράγματι διακυβευόμενο ποσό δεν θα υπερβαίνει το 2 % των συνολικών σχετικών δαπανών.

Ιστορικό

Με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ξεκινά η ετήσια «διαδικασία απαλλαγής» του προϋπολογισμού της ΕΕ. Για να προετοιμαστεί το έδαφος για τη διαδικασία, τον Ιούλιο του 2017, η Επιτροπή εξέδωσε την ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση και τις επιδόσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016. Η εν λόγω έκθεση επιβεβαιώνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ το 2016 συνέβαλε στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιούργησε προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της ΕΕ και δαπανήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος δεν υποδηλώνει το μέγεθος της απάτης, της αναποτελεσματικότητας ή της κατασπατάλησης πόρων. Πρόκειται απλώς για εκτίμηση των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ παρά τη μη τήρηση ορισμένων κανόνων.

Πηγή: ec.europa.eu