Δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα: Το Συμβούλιο ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη εταιρική διαφάνεια για τις μεγάλες πολυεθνικές

Πέμπτη, 14 Οκτώβριος, 2021 | NEA

photo by Mika BaumeisterΤο Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την προτεινόμενη οδηγία για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα, κοινώς αναφερόμενη ως οδηγία για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (CBCR), ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έκδοσή της. Η έγκριση της θέσης του Συμβουλίου έρχεται σε συνέχεια της προσωρινής συμφωνίας που επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο.

Σκοπός της οδηγίας CBCR είναι να ενισχύσει την εταιρική διαφάνεια των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Βάσει της εν λόγω οδηγίας, θα απαιτείται από ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 750 εκατ. EUR να δημοσιοποιούν σε ειδική δήλωση τον φόρο εισοδήματος που καταβάλλουν. Για πρώτη φορά οι μη ευρωπαϊκές πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην EE μέσω θυγατρικών και υποκαταστημάτων θα υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων με τις ενωσιακές πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού για το εκάστοτε οικονομικό έτος. Η οδηγία καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να αναβάλουν τη δημοσιοποίηση ορισμένων πληροφοριών για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

Η προτεινόμενη οδηγία ορίζει επίσης ποιος φέρει την ευθύνη για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων.

Ιστορικό και επόμενα στάδια

Η προτεινόμενη οδηγία, που κατατέθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2016, αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα δικαιότερο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Μαρτίου 2019. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συννομοθετών ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2021 και κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία την 1η Ιουνίου 2021, με την οριστικοποίηση σημείων όπως η μεταβατική περίοδος και η ρήτρα διασφάλισης.

Το επόμενο στάδιο πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας είναι η επίσημη έγκριση της προσωρινής συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η οδηγία θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για τη μεταφορά των διατάξεών της στο εθνικό δίκαιο.

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφία: Mika Baumeister

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.