Δημόσια Διαβούλευση για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας

Τετάρτη, 3 Απρίλιος, 2013 | Τα νέα του δικτύου μας

Στις 25 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε Πράσινη Βίβλο δρομολογώντας τρίμηνη δημόσια διαβούλευση ως προς τον τρόπο υποστήριξης της παροχής μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, βελτίωσης και διαφοροποίησης του συστήματος χρηματοδοτικής διαμεσολάβησης για την πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην Ευρώπη.

Απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδιαίτερα στις δημόσιες εθνικές και διεθνείς αρχές, τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τους συμμετέχοντες στην πραγματική οικονομία που έχουν ανάγκη μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Η χρονική διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι από τις 25 Μαρτίου έως τις 25 Ιουνίου του 2013.

Σκοπός της Πράσινης Βίβλου είναι να ξεκινήσει μια ευρεία συζήτηση για τον τρόπο διαχείρισης των πολύπλοκων και επειγουσών προκλήσεων που σχετίζονται με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

(Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις αντιπροσωπεύουν δαπάνες που αυξάνουν την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας. Αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν υποδομές ενέργειας, μεταφορών και επικοινωνιών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, τεχνολογίες για την κλιματική αλλαγή και την οικολογική καινοτομία, καθώς και την εκπαίδευση και την έρευνα και ανάπτυξη.)

Οι απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα βοηθήσουν την Επιτροπή να προσδιορίσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αρθούν οι φραγμοί σε σχέση με την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Η συνέχεια που θα δοθεί στη διαβούλευση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, τόσο νομοθετικές όσο και άλλου είδους.

Για να συμμετέχετε στη διαβούλευση επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/long-term-financing/index_en.htm

Η περίληψη των αποτελεσμάτων θα δημοσιευτεί στη σελίδα μόλις κλείσει η περίοδος της διαβούλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε και τον παρακάτω διαδικτυακό τόπο με απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-280_en.htm?locale=en

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.