Εκθέσεις για την Έρευνα και Καινοτομία στην ΕΕ: Δείτε όλα τα στοιχεία για την Ελλάδα

Τετάρτη, 20 Ιούλιος, 2016 | NEA

Série thématique : La stratégie de Lisbonne

Το Παρατηρητήριο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΕΚ) του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση των εκθέσεων ΠΕΚ ανά χώρα, οι οποίες αξιολογούν την εξέλιξη των εθνικών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας και προσδιορίζουν τις βασικές προκλήσεις.

Με βάση την σχετική έκθεση η Ελλάδα αποτελεί χώρα μέτριας καινοτομίας, με επιδόσεις που αντιστοιχούν στο 66 % του διάμεσου του δείκτη καινοτομίας της ΕΕ το 2014, σημειώνοντας πτώση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013. Οι κύριες προκλήσεις που διαπιστώνονται στο σύστημα Έρευνας & Καινοτομίας (Ε&Κ) της Ελλάδας είναι: α) Η ασταθής και μη αποδοτική δομή διακυβέρνησης της Ε&Κ, με ιδιαίτερη αδυναμία στο θέμα της αξιολόγησης, β) Η έλλειψη αποδοτικότητας και καθορισμού προτεραιοτήτων στην κατανομή της χρηματοδότησης και γ) Η εξαιρετικά χαμηλή δραστηριότητα Ε&Κ στον ιδιωτικό τομέα. Στην έκθεση αναλύονται τα μέτρα βελτίωσης της διακυβέρνησης της Ε&Κ, και ιδίως των μηχανισμών αξιολόγησης, οι προτεινόμενες διαδικασίες ενίσχυσης της στόχευσης και του καθορισμού προτεραιοτήτων στην κατανομή χρηματοδότησης και τέλος οι τρόποι ενθάρρυνσης της ιδιωτικής δραστηριότητας Ε&Κ και της άρσης των σχετικών εμποδίων.

 Διαβάστε την πλήρη έκθεση για την Ελλάδα εδώ.

Οι ανά χώρα εκθέσεις παρέχουν πλούτο γνώσεων παρουσιάζοντας λεπτομέρειες σχετικά με τις εξελίξεις των πολιτικών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο, μέσα από την ανάλυση του επιπέδου δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α), την αξιολόγηση της ποιότητας της επιστημονικής βάσης και του βαθμού υλοποίησης των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), καθώς και την περιγραφή των συνθηκών βάσει του πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) και των δεσμών μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Για όλες τις χώρες της ΕΕ, κύριος στόχος των εκθέσεων είναι να συνεισφέρουν στη διαδικασία χάραξης ευρωπαϊκής πολιτικής με την παροχή στοιχείων και με την παρακολούθηση της προόδου στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, μολονότι δεν ορίζουν ούτε προδικάζουν τις πολιτικές θέσεις της Επιτροπής. Η ετήσια παροχή αναλυτικών εκθέσεων σχετικά με τα συστήματα Έρευνας & Καινοτομίας συνιστά επίσης ένα εργαλείο για τη στήριξη της εκμάθησης του τρόπου χάραξης πολιτικών στα κράτη μέλη.

 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται εδώ.

Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα