COVID-19: Το Συμβούλιο θεσπίζει έκτακτους κανόνες για τη διευκόλυνση της χορήγησης τραπεζικών δανείων στην ΕΕ

Παρασκευή, 26 Ιούνιος, 2020 | NEA

Η ΕΕ προσαρμόζει προσωρινά τους κανόνες για τις τράπεζες προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ικανότητα των τραπεζών να δανείζουν χρήματα και να υποστηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις προκειμένου να ανακάμψουν από την κρίση λόγω της νόσου COVID-19.

Στη δέσμη μέτρων για τις τράπεζες που εγκρίθηκε σήμερα προβλέπονται στοχευμένες και έκτακτες νομοθετικές τροποποιήσεις στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ 2). Στο πλαίσιο αυτών των τροποποιήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να διαδραματίσουν πλήρως τον ρόλο τους σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών κραδασμών που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 με την ενίσχυση των πιστωτικών ροών.

«Χάρη στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή επίπεδα κεφαλαιοποίησης και ανθεκτικότητας ώστε να απορροφήσουν τους κραδασμούς που υφίστανται οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19. Ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη στα πολύ πρώιμα στάδια της ανάκαμψης. Ως συννομοθέτες, είναι ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες θα διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία για να εξακολουθήσουν να παρέχουν όσο το δυνατό ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας

Zdravko Marić, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών της Κροατίας

Πιο συγκεκριμένα, οι στοχευμένες τροποποιήσεις αφορούν τα εξής:

-αλλαγές στο ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που υποχρεούνται να διατηρούν οι τράπεζες για μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) στο πλαίσιο του «προληπτικού μηχανισμού ασφαλείας». Ειδικότερα, η προτιμησιακή μεταχείριση των εγγυημένων από οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων ΜΕΔ θα επεκταθεί και σε άλλους εγγυητές του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο των μέτρων που αποσκοπούν στον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19·

-την παράταση κατά δύο έτη των μεταβατικών ρυθμίσεων σχετικά με την εφαρμογή του διεθνούς λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 9. Με αυτό τον τρόπο, οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να μετριάσουν τον δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο μιας πιθανής αύξησης των προβλέψεων των τραπεζών για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες·

-την προσωρινή επαναφορά ενός προληπτικού φίλτρου για τα ανοίγματα σε κρατικά ομόλογα, που θα μετριάσει τον αντίκτυπο της τρέχουσας μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών κρατικών χρεωστικών τίτλων·

-πρόσθετη ευελιξία για τους εποπτικούς φορείς με στόχο τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της ακραίας μεταβλητότητας της αγοράς που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ιδίως με την εξαίρεση των «υπερβάσεων» που σημειώθηκαν το 2020 και το 2021 στα εσωτερικά υποδείγματα των τραπεζών για τους κινδύνους της αγοράς·

-στοχευμένες αλλαγές στον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης (δηλαδή της σχέσης μεταξύ της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών και των ανοιγμάτων τους) και καθυστέρηση στην εισαγωγή του αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης κατά ένα έτος, έως τον Ιανουάριο του 2023·

-μεταβατικές ρυθμίσεις για ανοίγματα έναντι εθνικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών σε νόμισμα άλλου κράτους μέλους, προκειμένου να υποστηριχθούν επιλογές χρηματοδότησης σε κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19·

-ταχύτερη θέσπιση κάποιου μέτρου κεφαλαιακής ελάφρυνσης για τις τράπεζες βάσει του ΚΚΑ 2, πρωτίστως αναφορικά με την προτιμησιακή μεταχείριση ορισμένων δανείων που εξασφαλίζονται από συντάξεις ή μισθούς, καθώς και των δανείων προς ΜΜΕ και των δανείων για υποδομές, ενθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο τις πιστωτικές ροές προς συνταξιούχους, εργαζομένους, επιχειρήσεις και επενδύσεις σε υποδομές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη δέσμη μέτρων στις 19 Ιουνίου 2020. Η εφαρμογή της θα ξεκινήσει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου του 2020.

 

Πηγήconsilium.europa.eu/el

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.