COVID-19: Η Επιτροπή καθορίζει την ευρωπαϊκή συντονισμένη απόκριση για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντικτύπου του κοροναϊού*

Δευτέρα, 16 Μάρτιος, 2020 | NEA

Η COVID-19 είναι μια σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που πλήττει τους πολίτες, τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας, με κρούσματα σε όλα τα κράτη μέλη. Συνεπάγεται επίσης σημαντικό κλυδωνισμό για την οικονομία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παρουσίασε μια άμεση απόκριση για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της έξαρσης της COVID 19, με επίκεντρο μια ευρωπαϊκή συντονισμένη απόκριση.

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να μετριάσει τις συνέπειες της πανδημίας, και συγκεκριμένα:

— για να εξασφαλίσει τις αναγκαίες προμήθειες των συστημάτων υγείας μας μέσω της διαφύλαξης της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς και της παραγωγής και διανομής των αλυσίδων αξίας·

— για να στηρίξει τους ανθρώπους, ώστε το εισόδημα και η απασχόληση να μην επηρεαστούν δυσανάλογα και να αποφευχθούν οι μόνιμες επιπτώσεις αυτής της κρίσης·

— για να στηρίξει τις επιχειρήσεις και να διασφαλίσει ότι η ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού μας τομέα μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία

— και για να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να δρουν με αποφασιστικότητα και συντονισμένα, αξιοποιώντας την πλήρη ευελιξία των του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις και του πλαισίου του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε τα εξής: «Η πανδημία του κοροναϊού είναι μια δοκιμασία για όλους μας. Αποτελεί μια πρόκληση άνευ προηγουμένου για τα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ταυτόχρονα συνεπάγεται ένα μείζονα κλυδωνισμό για τις οικονομίες μας. Η σημαντική δέσμη οικονομικών μέτρων που ανακοινώνεται αφορά την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να πράξουμε περισσότερα όσο η κατάσταση εξελίσσεται. Θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για τη στήριξη των Ευρωπαίων και της ευρωπαϊκής οικονομίας.»

Ευελιξία του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις

Η κύρια δημοσιονομική απόκριση στον κοροναϊό θα προέλθει από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αναλάβουν ταχεία και αποτελεσματική δράση για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της έξαρσης της COVID-19.

Τα κράτη μέλη μπορούν να σχεδιάσουν ευρεία μέτρα στήριξης σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ. Πρώτον, μπορούν να αποφασίσουν να λάβουν μέτρα, όπως επιδοτήσεις μισθών, αναστολή πληρωμών των εταιρικών φόρων και των φόρων προστιθέμενης αξίας ή των κοινωνικών εισφορών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν οικονομική ενίσχυση απευθείας στους καταναλωτές, για παράδειγμα, για ακυρωμένες υπηρεσίες ή εισιτήρια τα οποία δεν επιστρέφονται από τους σχετικούς φορείς. Επίσης, οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη να βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν ελλείψεις ρευστότητας και τις επιχειρήσεις που χρειάζονται επείγουσα ενίσχυση διάσωσης. Το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποζημιώνουν τις εταιρείες για τις ζημίες που οφείλονται άμεσα σε έκτακτα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σε τομείς όπως η αεροπορία και ο τουρισμός.

Επί του παρόντος, η φύση και η κλίμακα του αντικτύπου της έξαρσης της COVID-19 στην Ιταλία επιτρέπουν τη χρήση του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ. Έτσι, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει πρόσθετα εθνικά μέτρα στήριξης για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) για άλλα κράτη μέλη θα ακολουθήσει παρόμοια προσέγγιση. Η Επιτροπή προετοιμάζει ειδικό νομικό πλαίσιο βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ για να το εγκρίνει σε περίπτωση ανάγκης.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλα τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει ότι τα πιθανά εθνικά μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της έξαρσης του ιού που προκαλεί την COVID-19 μπορούν να εφαρμοστούν εγκαίρως.

Ευελιξία του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου

Η Επιτροπή θα προτείνει στο Συμβούλιο να αξιοποιήσει την πλήρη ευελιξία που παρέχει το ενωσιακό δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης του κοροναϊού και τον μετριασμό των αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών της.

Πρώτον, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η πανδημία COVID-19 μπορεί να θεωρηθεί «ασυνήθης περίσταση που εκφεύγει του ελέγχου της κυβέρνησης». Επομένως, δικαιολογούνται έκτακτες δαπάνες για τον περιορισμό της έξαρσης της COVID-19, όπως δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στοχευμένα μέτρα για την ελάφρυνση επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Δεύτερον, η Επιτροπή θα συστήσει να προσαρμοστούν οι δημοσιονομικές προσπάθειες που απαιτούνται από τα κράτη μέλη, σε περίπτωση αρνητικής ανάπτυξης ή μεγάλης μείωσης της δραστηριότητας.

Τέλος, η Επιτροπή δηλώνει πρόθυμη να προτείνει στο Συμβούλιο την ενεργοποίηση της γενικευμένης ρήτρας διαφυγής, ώστε να καταστεί εφικτή μια ευρύτερη στήριξη δημοσιονομικής πολιτικής. Σε συνεργασία με το Συμβούλιο, αυτή η ρήτρα θα αναστείλει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή που συνιστά το Συμβούλιο, σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής επιβράδυνσης είτε στη ζώνη του ευρώ είτε στην ΕΕ συνολικά.

Διασφάλιση της αλληλεγγύης στην ενιαία αγορά

Μόνο με την αλληλεγγύη και μια πανευρωπαϊκή συντονισμένη λύση θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η αλληλεγγύη έχει καίρια σημασία στην παρούσα κρίση, ιδίως για να εξασφαλιστεί ότι τα βασικά αγαθά, που είναι αναγκαία για τον μετριασμό των κινδύνων που συνεπάγεται για την υγεία αυτή η έξαρση, μπορούν να φθάσουν σε όλους όσοι τα έχουν ανάγκη. Είναι ουσιαστικής σημασίας να δράσουμε από κοινού για να εξασφαλιστεί η παραγωγή, η αποθήκευση, η διαθεσιμότητα και η ορθολογική χρήση του ιατρικού προστατευτικού εξοπλισμού και των φαρμάκων στην ΕΕ, με ανοιχτό πνεύμα και με διαφάνεια, αντί να λαμβάνονται μονομερή μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία βασικών αγαθών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων με την παροχή καθοδήγησης στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο θέσπισης κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου για την εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, καθώς και με τη δρομολόγηση ταχείας κοινής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τα εν λόγω αγαθά και την έκδοση σύστασης σχετικά με τον προστατευτικό εξοπλισμό που δεν διαθέτει σήμανση CE.

Η έξαρση της COVID-19 έχει σημαντικό αντίκτυπο στα συστήματα μεταφορών μας, λόγω της στενής διασύνδεσης των ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού, που στηρίζεται σε ένα εκτενές δίκτυο χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει τη διασυνοριακή ροή βασικών αγαθών. Ο διεθνής και ο ευρωπαϊκός αεροπορικός κλάδος έχουν πληγεί ιδιαιτέρως. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στις 10 Μαρτίου, προκειμένου να συμβάλει στην ελάφρυνση του οικονομικού και οικολογικού αντικτύπου της έξαρσης, η Επιτροπή προτείνει στοχευμένη νομοθεσία για την προσωρινή απαλλαγή των αεροπορικών εταιρειών από τον κανόνα «απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης», με βάση τον οποίο οι αερομεταφορείς πρέπει να χρησιμοποιούν τουλάχιστον το 80 % των χρονοθυρίδων τους στους αερολιμένες εντός μιας δεδομένης περιόδου προκειμένου να τις διατηρήσουν για την αντίστοιχη περίοδο του επόμενου έτους.

Τέλος, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, τις διεθνείς αρχές και τις σημαντικότερες επαγγελματικές ενώσεις της ΕΕ για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα του τουρισμού και τον συντονισμό των μέτρων στήριξης.

Κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ

Για να ανακουφιστούν άμεσα οι ΜΜΕ που έχουν πληγεί σοβαρά, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα αξιοποιήσει τα υφιστάμενα μέσα για να χορηγήσει ρευστότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις, συμπληρώνοντας τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Τις επόμενες εβδομάδες, 1 δισ. ευρώ θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως εγγύηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ώστε να δοθεί κίνητρο στις τράπεζες για την παροχή ρευστότητας σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Με τον τρόπο αυτό θα διοχετευτεί χρηματοδότηση ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ σε τουλάχιστον 100 000 ευρωπαϊκές ΜΜΕ και μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Θα προσφέρουμε επίσης περίοδο χάριτος στους υφιστάμενους οφειλέτες που επηρεάζονται αρνητικά.

Άμβλυνση των επιπτώσεων στην απασχόληση

Πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζομένους από την ανεργία και την απώλεια του εισοδήματος τους ώστε να αποφευχθούν οι μόνιμες επιπτώσεις. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στο θέμα αυτό, προωθώντας, ιδίως, προγράμματα μερικής ανεργίας, αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης που αποδείχθηκαν αποτελεσματικά στο παρελθόν.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα επιταχύνει την προετοιμασία της νομοθετικής πρότασης για ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης ανεργίας με στόχο τη στήριξη των πολιτικών των κρατών μελών για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων.

Επιπλέον, η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού θα διευκολύνει τη χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων και του τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε επίσης να κινητοποιηθεί για τη στήριξη των απολυμένων εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων υπό τους όρους του ισχύοντος και του μελλοντικού κανονισμού. Το 2020 είναι διαθέσιμα έως και 179 εκατ. ευρώ.

Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού

Στο πλαίσιο αυτής της νέας πρωτοβουλίας, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση 37 δισ. ευρώ από την πολιτική συνοχής για την καταπολέμηση της κρίσης του κοροναϊού. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει να παραιτηθεί φέτος από την υποχρέωσή της να ζητήσει από τα κράτη μέλη να επιστρέψουν τα μη δαπανηθέντα ποσά προχρηματοδότησης για τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα ποσά αυτά ανέρχονται σε περίπου 8 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για τη συμπλήρωση των 29 δισ. ευρώ διαρθρωτικής χρηματοδότησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί ουσιαστικά το ποσό των επενδύσεων το 2020 και θα βοηθηθεί η επίσπευση της χρήσης των μη διατεθέντων ακόμη χρηματοδοτικών πόρων ύψους 28 δισ. ευρώ για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν ταχέως αυτή την πρόταση, ώστε να εγκριθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, μέσω της συμπερίληψης κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας στο πεδίο εφαρμογής του, με σκοπό την κινητοποίηση του Ταμείου, εάν αυτό είναι απαραίτητο, για τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο. Το 2020 είναι διαθέσιμα έως και 800 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ec.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.