Χρηματοδότηση των πολιτικών μετανάστευσης, συνόρων και ασφάλειας: καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019 | NEA

Η ΕΕ διευρύνει την εμβέλεια της στήριξής της σε μέτρα στους τομείς της μετανάστευσης, της διαχείρισης των συνόρων και της ασφάλειας, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση όλο και πιο σοβαρών προβλημάτων. Το Συμβούλιο κατέληξε σε μερική γενική προσέγγιση ως προς τρεις τομεακές προτάσεις του τομέα εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για το διάστημα 2021-2027. Τα θέματα προϋπολογισμού και τα οριζόντια ζητήματα που εξετάζονται επί του παρόντος στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ της ΕΕ, καθώς και ζητήματα που συνδέονται σαφώς με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών.

Οι τομεακές προτάσεις εσωτερικών υποθέσεων είναι οι εξής:

-το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το οποίο θα παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης. Σύμφωνα με τη μερική γενική προσέγγιση, η ΕΕ εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την εξέλιξη των μεταναστευτικών προβλημάτων, τόσο στο εσωτερικό της όσο και σε συνεργασία με τρίτες χώρες.

-το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων, το οποίο θα εξασφαλίσει την αυστηρή και αποτελεσματική ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η μερική γενική προσέγγιση απηχεί τις πρόσφατες εξελίξεις, όπως η σχεδιαζόμενη επέκταση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο εκσυγχρονισμός της κοινής πολιτικής θεωρήσεων και η ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας (συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού συστήματος ταξιδιωτικών πληροφοριών και αδειοδότησης και του συστήματος εισόδου στην αγορά)

-το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο στηρίζει την πρόληψη και τον συντονισμό μεταξύ των αστυνομικών, δικαστικών και άλλων αρμοδίων αρχών για την προστασία των πολιτών. Η μερική γενική προσέγγιση βασίζεται στο υφιστάμενο κονδύλιο το οποίο και προσαρμόζει στις νέες εξελίξεις, όπως η ανάγκη εντατικοποίησης του αγώνα κατά της τρομοκρατίας, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και του ηλεκτρονικού εγκλήματος

Συνολικά, οι τρεις διαπραγματευτικές θέσεις του Συμβουλίου διευρύνουν την εμβέλεια της στήριξης που είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή για τους αντίστοιχους τομείς δράσης. Ο κατάλογος των επιλέξιμων ενεργειών και μέτρων έχει βελτιωθεί και ορισμένα περιοριστικά ποσοστά έχουν είτε καταργηθεί είτε αυξηθεί. Προτείνεται να αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις σημαντικότερες προτεραιότητες, όπως τα έργα σε τρίτες χώρες, για την αντιμετώπιση των υψηλών μεταναστευτικών πιέσεων, η καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΠ.

Τα εγκριθέντα κείμενα προβλέπουν συνέργειες με άλλα ταμεία της ΕΕ στον τομέα της ένταξης, καθώς και σε σχέση με τη χρήση εξοπλισμού πολλαπλών σκοπών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ΤΠΕ. Ο ρόλος των οργανισμών της ΕΕ, όπως η Ευρωπόλ ή ο Frontex, κατά τη φάση προγραμματισμού έχει οριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. Για όλες τις αποφάσεις επιτροπολογίας, για τις οποίες ανατίθενται εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, έχει προταθεί η διαδικασία εξέτασης, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη εγκρίνουν ή απορρίπτουν μια εκτελεστική πράξη με ειδική πλειοψηφία.

Επόμενα στάδια

Οι μερικές γενικές προσεγγίσεις που καθορίσθηκαν από το Συμβούλιο θα χρησιμεύσουν ως βάση για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ιστορικό

Στις 13 Ιουνίου 2018, ως μέρος του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), η Επιτροπή εξέδωσε τρεις τομεακές προτάσεις στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες στρατηγικές εξελίξεις, η Επιτροπή πρότεινε σημαντική ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΕΕ στους τομείς της μετανάστευσης, των συνόρων και της ασφάλειας.

Πηγή: consilium.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.