Χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης

Δευτέρα, 13 Ιανουάριος, 2020 | NEA

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται νέους κανόνες προκειμένου να στηρίξει τις περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό που επιδιώκει είναι η ανακατεύθυνση των κεφαλαιακών ροών προς βιώσιμες επενδύσεις.

Η εξασφάλιση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης εντάσσεται στις προσπάθειες της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για το κλίμα και την ενέργεια με βάση τη συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα και την ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν σήμερα πολλές και ποικίλες μεθόδους για να ταξινομούν τη βιωσιμότητα των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει τους ιδιώτες και μικρούς θεσμικούς επενδυτές στην εκτίμηση της βιωσιμότητας μιας επένδυσης.

Χάρη σε εναρμονισμένα κριτήρια, οι επενδυτές θα λαμβάνουν λεπτομερέστερες πληροφορίες για να εκτιμούν πόσο βιώσιμες είναι οι μελλοντικές τους επενδύσεις και θα μπορούν έτσι να τις συγκρίνουν ευκολότερα.

Γιατί χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει σθεναρά τη μετάβαση σε μια οικονομία που θα χαρακτηρίζεται από χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, αποδοτικότερη χρήση των πόρων και βιωσιμότητα. Η συμφωνία των Παρισίων, ιδίως, τονίζει τη δέσμευση να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση των χρηματοπιστωτικών ροών προς μια κλιματικά ανθεκτική ανάπτυξη με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές.

Ωστόσο, για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το 2030, πρέπει να καλυφθεί επενδυτικό κενό που εκτιμάται στα 180 δισ. € ετησίως.

Η ΕΕ προσπαθεί ήδη να προσελκύσει επενδύσεις με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και άλλες πρωτοβουλίες, όμως η κλίμακα της επενδυτικής πρόκλησης υπερβαίνει την ικανότητα του δημόσιου τομέα —γι’ αυτό και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος έχει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Αναλυτικότερα

Το σύστημα ταξινόμησης εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή εξέδωσε δέσμη τριών προτάσεων κανονισμών για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Στόχος των προτάσεων είναι η διοχέτευση ιδιωτικών κεφαλαίων προς πιο βιώσιμες επενδύσεις στην κεφαλαιαγορά.

Με τις προτάσεις επιδιώκεται:

-να θεσπιστεί ενοποιημένο ενωσιακό σύστημα ταξινόμησης βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων

-να βελτιωθούν οι υποχρεώσεις διαφάνειας για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες στις διαδικασίες εκτίμησης επικινδυνότητας που εφαρμόζουν

-να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία δεικτών αναφοράς για τις βιώσιμες επενδύσεις, προκειμένου να μπορούν οι επενδυτές να συγκρίνουν ευκολότερα το αποτύπωμα άνθρακα των επενδύσεών τους.

 

Πηγή: consilium.europa.eu

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.