Ασφαλής και διαφανής αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: προσωρινή συμφωνία σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την ανεξαρτησία των επιστημονικών μελετών

Τετάρτη, 13 Φεβρουάριος, 2019 | NEA

Οι ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν σύντομα ευκολότερη πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με το θεμελιώδες ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων και της ανθρώπινης υγείας.

Η Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα νέο κανονισμό σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της εκτίμησης κινδύνου της ΕΕ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Εκκρεμεί, ωστόσο, η επίσημη έγκριση της παρούσας προσωρινής συμφωνίας τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εκτός από τη μεγαλύτερη διαφάνεια των επιστημονικών μελετών που υποστηρίζουν τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, οι νέοι κανόνες θα παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στη βιομηχανία τροφίμων και θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα της διακυβέρνησης και των επιστημονικών επιδόσεων της EFSA, της ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων.

Οι ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται αξιόπιστους και διαφανείς κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων. Πρέπει να έχουν πλήρη ενημέρωση και να υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τα προϊόντα τροφίμων. Με τη συμφωνία αυτή ενισχύουμε περαιτέρω την εμπιστοσύνη μεταξύ των καταναλωτών, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής και των θεσμικών οργάνων.

κ. Petre Daea, Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου

Η προσωρινή συμφωνία ορίζει τα εξής:

– τα υποστηρικτικά δεδομένα και οι πληροφορίες που συνδέονται με μια αίτηση αδειοδότησης θα δημοσιοποιούνται από την EFSA μετά την αξιολόγηση της εγκυρότητας της αίτησης, εκτός εάν ο αιτών αποδείξει ότι αυτό θα μπορούσε να βλάψει σημαντικά τα συμφέροντά του και ζητήσει εμπιστευτική μεταχείριση από την EFSA

– ο αιτών θα είναι σε θέση να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση εάν δεν συμφωνεί με την εκτίμηση της εμπιστευτικότητας από την EFSA. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες δεν μπορούν να δημοσιοποιούνταιέως ότου υπάρξει τελική απόφαση

– η Επιτροπή θα είναι σε θέση να ζητήσει από την EFSA να αναθέσει τις δικές της μελέτες επαλήθευσης σε εξαιρετικές και αμφιλεγόμενες υποθέσεις μεγάλης σημασίας για την κοινωνία

τα κράτη μέλη θα αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο βοηθώντας την EFSA να προσελκύσει περισσότερους και καλύτερους επιστήμονες για να συμμετάσχουν σε επιστημονικές ομάδες

– Η ενημέρωση όλων των παραγόντων – της Επιτροπής, της EFSA, των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων δημόσιων φορέων – σχετικά με τους κινδύνουςθα βελτιωθεί, ώστε να εξασφαλίζεται πιο συνεκτική, διαφανής και συνεχής ροή πληροφοριών σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων

Ιστορικό

Το 2002, ο επονομαζόμενος κανονισμός σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα εισήγαγε την αρχή της ανάλυσης κινδύνου στη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα και δημιούργησε την EFSA ως χωριστό όργανο αρμόδιο για την αξιολόγηση του κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ενώ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα παρέμειναν αρμόδια για τη διαχείριση των κινδύνων.
Κατόπιν δημόσιων αντιπαραθέσεων και ανησυχιών σχετικών με τη γλυφοσάτη, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, τον Απρίλιο του 2018 η Επιτροπή πρότεινε να αναθεωρηθεί ο κανονισμός σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα και να τροποποιηθούν οκτώ νομοθετικές πράξεις που αφορούν τους εξής συγκεκριμένους τομείς της τροφικής αλυσίδας: Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, πρόσθετα ζωοτροφών, αρτύματα καπνιστών τροφίμων, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα και αρωματικές ύλες τροφίμων, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και νέα τρόφιμα.

Πηγή: consilium.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.