Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις: Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την ευεξία στην εργασία, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση καθώς και τις δημογραφικές προκλήσεις

Τετάρτη, 10 Ιούνιος, 2020 | NEA

 Campaign Creators on UnsplashΤο Συμβούλιο εξέδωσε με γραπτή διαδικασία τρία κείμενα συμπερασμάτων στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της ευεξίας στην εργασία αναγνωρίζεται ότι η ευεξία στην εργασία μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, καθώς και στη μείωση των δαπανών για τη δημόσια υγεία. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται για τις εταιρίες η διατήρηση του προσωπικού και η μείωση των συχνών απουσιών. Στα συμπεράσματα ζητείται η ενσωμάτωση της πτυχής της ευεξίας στην εργασία στις σχετικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αρμοδιοτήτων των κοινωνικών εταίρων, το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και να προχωρήσουν στην εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Το Συμβούλιο εξέδωσε, επίσης, συμπεράσματα σχετικά με την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ως βάσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της απασχολησιμότητας, στο πλαίσιο της στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης και της κοινωνικής συνοχής. Η επιδημική έξαρση της νόσου COVID-19 ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην εξασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας καθώς στην παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι στα σχέδια ανάκαμψης περιλαμβάνεται στρατηγική προσέγγιση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, καθώς και μέτρα για την προσαρμογή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση. Στα συμπεράσματα τονίζεται η σημασία να προωθηθεί η καλύτερη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και, συγκεκριμένα, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των προγραμμάτων Erasmus+ και InvestEU.

Στα συμπεράσματα με θέμα «Δημογραφικές προκλήσεις – Μελλοντική πορεία» λαμβάνονται υπόψη οι τρέχουσες αρνητικές δημογραφικές τάσεις στην ΕΕ, αλλά και οι πρόσθετες δημογραφικές προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της πανδημίας της νόσου COVID-19. Τα Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και άλλους σχετικούς φορείς κατά την ανάπτυξη και επικαιροποίηση δημογραφικών πολιτικών. Το Συμβούλιο καλεί, επίσης, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις μέσω των ταμείων της ΕΕ δίνουν απαντήσεις στις δημογραφικές προκλήσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και την κινητικότητα εντός ΕΕ.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της ευεξίας στην εργασία, 8 Ιουνίου 2020

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ως βάσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της απασχολησιμότητας, 8 Ιουνίου 2020

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις, 8 Ιουνίου 2020

Η οικονομία της ευημερίας – Συμπεράσματα του Συμβουλίου, Οκτώβριος 2019

Νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία – Συμπεράσματα του Συμβουλίου, Δεκέμβριος 2019

Η οικονομία της ευημερίας (ενημερωτικό γράφημα)

Συμπεράσματα του Συμβουλίου ως προς τον βασικό ρόλο των πολιτικών για τη διά βίου μάθηση, Οκτώβριος 2019

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, Δεκέμβριος 2019

Πηγή : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Φωτογραφία από :  Campaign Creators on Unsplash

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.