Ανακοίνωση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επιλογής εταίρων για την άσκηση δραστηριοτήτων Europe Direct στην Ελλάδα για την περίοδο 2021-2025

Τρίτη, 30 Ιούνιος, 2020 | NEA

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα, δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή εταίρων που θα διευθύνουν το Europe Direct (ED) από την 1 Μαϊου 2021 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2025.

Με τη δρομολόγηση της καινούργιας γενιάς κέντρων Europe Direct, η Επιτροπή επιθυμεί να στηρίξει τις επιλέξιμες οντότητες που δεσμεύονται να αναλάβουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων πληροφόρησης και συμμετοχής ως ED. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι δικαιούνται να λάβουν ετήσια επιχορήγηση δράσεων που θα τους δώσει τη δυνατότητα να διεξάγουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων επικοινωνίας ως ED.

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η δημιουργία ενός δικτύου ED που θα καταστήσει την Ευρώπη προσιτή στους πολίτες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και θα τους εμπλέξει σε συζητήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE), τις πολιτικές, τις προτεραιότητες και το μέλλον της. Με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων πληροφόρησης και συμμετοχής, τα ED δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές σχετικά με το μέλλον της ΕΕ, συμμετέχοντας πλήρως στην ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία.

Τα κέντρα Europe Direct θα συνεργάζονται με άλλα δίκτυα της ΕE ή τοπικά δίκτυα προβολής και σημεία επαφής με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών και τον συντονισμό μεταξύ τους.

Με την καλλιέργεια καλύτερης κατανόησης του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η ΕΕ και η κοινοβουλευτική δημοκρατία της και των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ, τα ED ενισχύουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επωφελούνται από την ΕΕ σε καθημερινή βάση, τονίζοντας παράλληλα την προστιθέμενη αξία της.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά η συμπλήρωση των εγγράφων γίνεται στη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τις χρηματοδοτήσεις και την υποβολή προτάσεων EU Funding & Tenders Portal.

Οι αιτούντες θα πρέπει να επισκεφτούν την ακόλουθη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/edel-2020 και να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής πρότασης.

Η Επιτροπή θα ενημερώσει τους αιτούντες εγγράφως για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της πρότασης διατίθενται στον οδηγό για τους αιτούντες.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Οδηγός για τους αιτούντες

Κείμενα προς συμπλήρωση

Παράρτημα 1: Έντυπο αίτησης, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου ελέγχου των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν

Παράρτημα 2: Υπεύθυνη δήλωση

Παράρτημα 3: Κατάλογος των δικτύων προβολής ή πληροφόρησης της ΕΕ

Παράρτημα 4: Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τα ελάχιστα πρότυπα παρουσίας στο διαδίκτυο

Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.