Αλιευτικά αποθέματα βαθέων υδάτων : συμφωνία για τους περιορισμούς αλιευμάτων κατά το διάσημα 2019-2020

Δευτέρα, 26 Νοέμβριος, 2018 | NEA

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις για ορισμένα αποθέματα βαθέων υδάτων στα ενωσιακά και τα διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού για το 2019 και το 2020. Τα συγκεκριμένα αλιευτικά αποθέματα είναι: καρχαρίες βαθέων υδάτων, το μαύρο σπαθόψαρο, ο κόκκινος μπέρυξ, ο γρεναδιέρος των βράχων και το πελαγίσιο λυθρίνι.

Επειδή τα είδη βαθέων υδάτων είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις ανθρώπινες δραστηριότητες και προκειμένου να αποτραπεί η υπερεκμετάλλευσή τους, το Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει τα TAC για τη μεγάλη πλειονότητα των αποθεμάτων.

«Η βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων και του αλιευτικού τομέα της ΕΕ γενικότερα είναι από τα βασικότερα κριτήρια καθορισμού των αλιευτικών ορίων. Σήμερα αποφασίσαμε να μειώσουμε τις αλιευτικές δυνατότητες σε σχέση με τα αποθέματα βαθέων υδάτων για το 2019 και το 2020. Με την απόφαση αυτή, προστατεύουμε το θαλάσσιο περιβάλλον μας και τον αλιευτικό κλάδο μακροπρόθεσμα», δήλωσε η κ.Elisabeth Köstinger, Ομοσπονδιακή Υπουργός Βιωσιμότητας και Τουρισμού της Αυστρίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πρόταση της Επιτροπής να αυξηθούν οι ποσοστώσεις για το πελαγίσιο λυθρίνι γύρω από τις Αζόρες και τον γρεναδιέρο των βράχων στα νοτιοδυτικά ύδατα, κατά την επόμενη διετία, σύμφωνα με τις θετικές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Δεδομένου του μικρού όγκου των σχετικών αλιευμάτων και σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ακυρώθηκε το σύστημα διαχείρισης των TAC για τον σαλούβαρδο στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, τον γρεναδιέρο των βράχων στη Βόρεια Θάλασσα και το μαύρο σπαθόψαρο στη Βόρεια Θάλασσα και στο Skagerrak.
Εξακολουθεί να απαγορεύεται η αλιεία καθρεπτόψαρου του Ατλαντικού.

Επόμενα στάδια

Μετά την οριστική διατύπωση του κειμένου από τους γλωσσομαθείς νομικούς, η συμφωνία θα υποβληθεί προς τελική έγκριση χωρίς συζήτηση σε προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου. Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2019.

Ιστορικό

Ο προτεινόμενος κανονισμός σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων καθορίζει τους περιορισμούς αλιευμάτων των αλιευτικών στόλων της ΕΕ όσον αφορά τα πιο σημαντικά από εμπορική άποψη είδη βαθέων υδάτων στα ενωσιακά και στα διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού.

Τα αποθέματα βαθέων υδάτων αλιεύονται σε ύδατα πέραν των κύριων ιχθυοτόπων της υφαλοκρηπίδας. Τα αποθέματα αυτά αντιπροσωπεύουν περίπου το 1 % του συνόλου των αλιευμάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού.

Η αλιεία ειδών βαθέων υδάτων ρυθμίζεται σε επίπεδο ΕΕ από το 2003 με βάση τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) ανά είδος και περιοχή, καθώς και τη μέγιστη αλιευτική προσπάθεια που επιτρέπεται να αναπτυχθεί στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό. Οι αλιευτικές δυνατότητες για είδη βαθέων υδάτων αποφασίζονται ανά διετία, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και σύμφωνα με τον κανονισμό 1380/2013 περί μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις παρέχονται από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES) το οποίο εξέδωσε την τελευταία ανασκόπηση της βιολογικής κατάστασης των αποθεμάτων βαθέων υδάτων τον Ιούνιο του 2018.

Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ΚΑΠ, οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει επίσης να καθορίζονται σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης και να αποσκοπούν στην αποκατάσταση και διατήρηση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ).

Κατά το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η θέσπιση μέτρων για τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων εντός του πλαισίου της κοινής αλιευτικής πολιτικής αποτελεί αρμοδιότητα του Συμβουλίου.

 

Πηγή: consilium.europa

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.