Αυτόματη αντιστοίχηση κενών θέσεων εργασίας και βιογραφικών

Δευτέρα, 29 Φεβρουάριος, 2016 | NEA

indexΗ νομοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES) προκειμένου αυτό να συμπεριλάβει μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων με τα άτομα που αναζητούν εργασία και τις κενές θέσεις εργασίας εγκρίθηκε από το ΕΚ την Πέμπτη. Στόχος της νομοθεσίας είναι η καταπολέμηση της ανεργίας με την καλύτερη αντιστοίχηση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η επικαιροποίηση του κανονισμού, ο οποίος έχει ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο, θα εστιάσει περισσότερο σε διασυνοριακές περιοχές και στους νέους.

Η νομοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES) προκειμένου αυτό να συμπεριλάβει μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων με τα άτομα που αναζητούν εργασία και τις κενές θέσεις εργασίας εγκρίθηκε από το ΕΚ την Πέμπτη. Στόχος της νομοθεσίας είναι η καταπολέμηση της ανεργίας με την καλύτερη αντιστοίχηση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η επικαιροποίηση του κανονισμού, ο οποίος έχει ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο, θα εστιάσει περισσότερο σε διασυνοριακές περιοχές και στους νέους.

Η επικαιροποίηση του κανονισμού, ο οποίος έχει ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο, θα εστιάσει περισσότερο σε διασυνοριακές περιοχές και στους νέους.

Η νέα, «εξυπνότερη» πύλη του EURES θα αντιστοιχίζει αυτόματα τα βιογραφικά σημειώματα με τις κατάλληλες θέσεις εργασίας που προσφέρονται. Όλες οι θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται από δημόσιους οργανισμούς στα κράτη μέλη θα διατίθενται πανευρωπαϊκά μέσω της ίδιας διαδικτυακής πύλης.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το συμβιβασμό που επετεύχθη με τα κράτη μέλη στο τέλος του προηγούμενου έτους με 576 ψήφους υπέρ, 56 ψήφους κατά και 21 αποχές. Ο εισηγητής Heinz K. Becker (ΕΛΚ, Αυστρία) δήλωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης τα εξής: «Παρατηρούμε υψηλά επίπεδα ανεργίας σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν δύο εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας αλλού εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Η πλατφόρμα EURES, στο πρώτο στάδιο επέκτασης της, θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση σε εκατοντάδες κενές θέσεις εργασίας ( … ). Ποτέ στο παρελθόν δεν έχουμε δει ένα τέτοιο φιλικό προς το χρήστη τρόπο να παρέχει τόση υποστήριξη, ιδίως για τους νέους που αναζητούν εργασία οι οποίοι έχουν πλέον στα χέρια τους τη δυνατότητα να θέτουν τα βιογραφικά τους στη διάθεση κάθε εργοδότη σε όλη την Ευρώπη.»

Η υπηρεσία της αυτόματης αντιστοίχισης προσφορών εργασίας και αιτήσεων θα παρέχεται δωρεάν. Δεν θα γίνεται καμία διάκριση με βάση την εθνικότητά των αιτούντων αναφορικά με την απασχόληση, την αμοιβή και άλλους όρους εργασίας, ενώ θα διασφαλίζεται και η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.

Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου κατάφεραν να διευρύνουν το δίκτυο, παρέχοντας την ιδιότητα του μέλους και σε ιδιωτικούς οργανισμούς, εφόσον οι οργανισμοί αυτοί παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης τόσο σε εργαζομένους όσο και σε εργοδότες, και εισάγοντας τροπολογίες για την ενίσχυση των διασυνοριακών αγορών εργασίας.

Οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν επίσης τροπολογίες ώστε να δοθεί η δυνατότητα εξαίρεσης από τη δημοσιοποίηση διασυνοριακών υποχρεώσεων στις χρηματοδοτούμενες από το δημόσιο πρακτικές άσκησης και μαθητείες, λόγω των διαφορών στα εκπαιδευτικά συστήματα και στις πολιτικές στην αγορά εργασίας στα κράτη μέλη.

Επόμενα βήματα
Ο κανονισμός , όπως ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο, πρέπει ακόμη να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο των Υπουργών. Θα τεθεί σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων του δικτύου EURES ιδρύθηκε το 1993 ως ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν, και εταίρων όπως ιδιωτικά γραφεία εργασίας, συνδικάτα και ενώσεις εργοδοτών.

Οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν από τότε αφορούν την ελλιπή συγκέντρωση κενών θέσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων, την περιορισμένη αυτόματη αντιστοίχιση κενών θέσεων και βιογραφικών, καθώς και την ανεπαρκή πληροφόρηση για τις διασυνοριακές αγορές εργασίας. Ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται σε κράτος μέλος εκτός της χώρας τους είναι 7,5 εκατομμύρια, δηλαδή 3,1 % του ενεργού πληθυσμού (δεν συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό αυτό οι μεθοριακοί διασυνοριακοί εργαζόμενοι).

Διαδικασία: Συναπόφαση (συνήθης νομοθετική διαδικασία), 1η ανάγνωση
#employment #EURES

Σύνδεσμοι:

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (κάντε κλικ στις 25.02.2016)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/video?debate=1456340968224

Άρθρο – EURES: Καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20150622STO69009/

Ιστοσελίδα του εισηγητή Heinz K. Becker (ΕΛΚ, Αυστρία)
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/107041/HEINZ+K._BECKER_home.html

Φάκελος διαδικασίας
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0002(COD)&l=en

Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: Βελτιώνοντας την κινητικότητα των εργαζομένων και ενδυναμώνοντας το EURES (στα αγγλικά)
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-577975-Enhancing-workers-mobility-reinvigorating-EURES-FINAL.pdf

Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: Η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES) στα αγγλικά
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/528792/EPRS_BRI(2014)528792_EN.pdf

Οπτικοακουστικό υλικό για τους επαγγελματίες των Μέσων Ενημέρωσης
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

 

Σχετικός σύνδεσμος: europarl.gr

     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.